Aktiva projekt

Med stor glädje kan vi berätta om ett nytt beviljat Leaderprojekt!

Bakgrund och syfte
Naturreservatet Uggleskogen har ett centralt läge i Perstorp, och med ett så pass tätortsnära läge har området goda potential att locka fler besökare och att tillgängöra naturvistelser även för de resurssvaga. Det är framför allt bok som växer i skogen, några träd är hundratals år gamla. Här finns även motionsslingor, vattendrag och de gamla stenmurarna som visar var ägorna förr delades av.

Syftet med projektet är att öka kunskaperna hos allmänheten om natur, kultur och kulturhantverk kopplat till miljö och hållbarhet. Genom att lyfta alternativa metoder i skogsbruket är syftet också att inspirera fler skogsägare till att se hästen som en möjlighet i skogen, för att nå ett diversifierat skogsbruk med högre mångfald. Ett tredje syfte handlar om att ge fler möjlighet att uppleva tätortsnära natur med alla dess fördelar för fysisk och mental hälsa.

Aktiviteter
Under projektets gång ska kurser med olika teman att genomföras:
Småskaligt skogsbruk och köra virke ur skogen med häst.
Utomhusverkstad.
Hasselhantverk.
Lieteknik, ängsbotanik och restaurering av slåtterängar.

Projektet kommer även att inkludera projektledning, aktivitetsledning, kurser, marknadsföring, administration, kommunikation och slutredovisning.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet ”Ett hållbart och tillgängligt samhälle” samt bidrar till indikatorerna.

Ett lokalt nytänkande projekt där invånare liksom tillresande bjuds in för att genom projektets aktiviteter få ökad kännedom om tillgänglig tätortsnära naturområde i och omkring Perstorp. Projektet kan bidra till ökad samverkan, kunskap om natur, kultur, hantverk, miljö och hållbarhet.

 

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2023-10-24
Projektnamn: Träd in i naturen
Projektägare: Prima Prima i Sösdala, ekonomisk förening
Journalnummer: 2022-2243
Åtgärd och fond: Projektstöd för genomförande genom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: 410 poäng, varav 48,21 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd:
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 227 185 kr.
Leader Lag PH: 117 035 kr.

Projektet är prioriterat av LAG.
Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2023-11-16

 

Dela: