Insatsområden

För att uppnå de övergripande målen fördelas insatser i tre olika insatsområden: Delaktighet och integration i lokalsamhället, Näringsliv inklusive turism och Hållbart och tillgängligt samhälle. Projekt som prioriteras ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive mål. Här kan du ladda ner Guide till insatsområde och indikatorer.

1. Delaktighet och integration i lokalsamhället

Människor flyttar av fri vilja eller av tvång inom och mellan länder. Kulturkrockar, diskriminering och segregation i arbetsliv, boende, utbildning eller språkkunskaper uppkommer p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder eller funktionsnedsättning. Vi är alla olika. Bland dessa människor finns mycket kompetens och kunskap att ta till vara. I olikheten och mötet oss emellan skapas, rätt hanterat, en innovationskraft.

Arbetslösheten är speciellt hög bland invandrare och unga i vårt område. Egen för-sörjning är en grund för integration och delaktighet. Mångfald behöver ses som en styrka. Insatser behövs som kan leda till förändrade attityder och nytänkande liksom fler arbetstillfällen. Denna uppfattning stärks av vår SWOT-analys.

 

2. Näringsliv inklusive turism

Ett ökat företagande ger ett starkare näringsliv med fler arbetstillfällen och olika regionala utredningar visar stora skillnader inom Skåne. Våra möten liksom olika regionala utredningar har visat att natur och tystnad är stora platsbundna tillgångar. En potential att utveckla finns inom gröna näringar med verksamheter som turism, Grön omsorg och Grön Rehab men också inom lokal förädling. Kunskap behöver omvandlas till nya och bättre varor och tjänster. Det kan ske t.ex. genom att nya idéer sätts i produktion, via ett etablerat företag eller genom ett nystartat företag. Därför är både existerande och potentiella företag viktiga ur en tillväxtsynpunkt.

 

3. Hållbart och tillgängligt samhälle

Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där det goda livet uppfylls för alla. Genom att inte slösa med naturresurser och energi bevaras biologisk mångfald och genetisk variation och ekologisk hållbarhet främjas. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. För att nå ett hållbart och tillgänglig samhälle behövs en väl fungerande infrastruktur och att fler företag skapas eller utvecklas. Pendlaren kan utgöra en viktig resurs för att starta företag på orten.

 

Dela: