Lokal utvecklingsstrategi

refugee-1244692

”Livskvalitet för alla”

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader LAG PH för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Visionen och målbilden är att Leader LAG PH år 2020 är ett område där ett hållbart nyttjande av resurser skapar livskvalitet för alla. Insatser riktas för att stärka den enskildes möjlighet till arbete, öka den lokala påverkansmöjligheten, hitta nya samverkansformer samt utveckla, nyttja och vårda natur- och kulturresurserna.

Som grund för verksamheten ligger Leader LAG PHs  lokala utvecklingsstrategi 2014-2020. Strategin är framtagen i dialog med boende och verksamma i området, näringsliv och offentlig sektor samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala planer och strategier.

Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av projektansökningar. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. Varje leaderområde har en egen utvecklingsstrategi baserad på de lokala behoven.

Alla projekt som prioriteras genom utvecklingsstrategin ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Därför stödjer alla mål i strategin också de mål som är satta i programmen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Leader LAG PH, vars leaderområde omfattar Hässleholms och Perstorps kommuner, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Vi skall bidra till målen genom att skapa 35 arbetstillfällen inom landsbygds- och regionalfonderna samt bidra med 101 deltagare inom socialfondens mål.

Med strategin som grund är vår vision och målbild att Leader LAG PH medverkar till livskvalitet för alla – ung, gammal, svensk eller nysvensk genom långsiktig landsbygdsutveckling.

 

Dela: