Området och de lokala behoven

Leaderområdet LAG PH består av två kommuner i Skåne: Hässleholm och Perstorp. Det är ett område med skiftande natur som omfattar såväl skogklädda höjder som mindre odlade och betade marker kring sjöar och vattendrag

Totala antalet invånare är 57 366 personer (2013-12-31) och området är 1 426 km2 stort. Området omfattar flera större stationssamhällen. Föreningslivet är rikt. I området dominerar småföretagandet., utav 6000 aktiva företag är ca 70% enskilda företag. Kvinnors företagande har ökat med 16% i Skåne sedan 2006, vilket kan jämföras med mäns företagande som ökat med 7% under samma period. Trots detta är kvinnor fortfarande underrepresenterade bland såväl företagare som nyföretagare. Arbetslösheten i området är ca 9%.

Förarbetet när strategin skulle tas fram visar att områdets styrkor är aktiva orter, turism, infrastruktur samt ett rikt och varierat näringsliv.
Analyserna pekar bl.a. på ett behov ökad service, bättre infrastruktur och ett näringsliv med fler arbetstillfällen.

Ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter lyfts i strategin.  Det kan vara ett fungerande socialt liv med service, mötesplatser och möjligheter för alla. Ett samhälle som är integrerat, tryggt, tillgängligt, jämställt och där det erbjuds delaktighet och inflytande likväl som ekologisk odling eller mångfald.

Ett upplevt hot är att kommunens engagemang i huvudorten och kommunens låga profil på landsbygden leder till en brist på samverkan där invånarna upplever sig bortglömda på landsbygden.

Sammanfattningsvis finns det i området en önskan att bättre använda de unika resurser som finns, att samverka mer och i nya konstellationer, att skapa delaktighet och fler arbetstillfällen samt att göra området mer känt.

Dela: