LEADER i Skåne

prastkrage-leader

I Skåne finns sju leaderområden. Varje område har en egen strategi med utgångspunkt i de lokala behoven och kunskaperna. Varje område har också sitt eget LAG (den lokala aktionsgruppen) och sitt eget verksamhetskontor. Vilket område tillhör du?

Stödet kommer från de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna:

 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) – EJFLU
 • Europeiska havs- och fiskerifonden (havs- och fiskerifonden) – EHFF
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden) – ERUF
 • Europeiska socialfonden (socialfonden) – ESF

Ett projekt finansieras enbart med medel från en fond.

 

Leader LAG PH

Kommuner: Hässleholm, Perstorp

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF

Leader LAG PH agerar lokalt och tänker globalt! Vi satsar under 2014-2020 på delaktighet och integration i lokalsamhället, ökat företagande inklusive turism samt att bidra till ett hållbart och tillgängligt samhälle.

Cirka 200 invånare samt representanter från olika organisationer har i gemensamma möten förmedlat områdets behov. Lokala behov och förutsättningar har bearbetats och brutits mot offentliga strategiska dokument till en strategi som alla haft möjlighet att yttra sig över.

Vi konstaterar att:

 • Området har en lång historia och spännande och intressanta natur- och kulturmiljöer. Det ger potential för befintliga föreningar och småföretag men även för nya idéer.
 • Den demografiska sammansättningen, den höga ungdomsarbetslösheten liksom brist på investeringskapital och nedrustning av lokal service är ett hot mot en positiv utveckling.
 • Målgrupperna har identifierats som lokalsamhället, företagarna och ungdomarna.

 

Vi vill satsa på

 • delaktighet och integration i lokalsamhället för att bygga lokal kapacitet,
 • våra (kvinnliga) företag inkl. turism med potential för att skapa arbetstillfällen
 • ett tillgängligt samhälle med hög attraktivitet, god infrastruktur och god miljö.

 

Våra urvalskriterier ska vara kända och tydliga för den som söker. De ska också hjälpa LAG i urvalsprocessen på väg mot uppsatta mål.

Vi vill ha ett verksamhetskontor som bas, med en coach som regelbundet besöker områdets olika delar för att stötta inför och under projektarbete.

Vi vill informera om verksamheten genom lokala möten och besök hos olika organisationer.

Vi vill arbeta ute i området för att fånga idéer och för att tidigt kunna erbjuda hjälp att forma dem till projekt.

Vi vill arbeta nära projektägarna för att erbjuda hjälp och stöd under hela processen.

Vi vill regelbundet bjuda in till inspirationsmöten för att ta fram nya ansökningar.

Vi vill samla projektägarna under projekttiden för att lösa problem samt vara ett stöd i samband med redovisningar.

Vi vill utse en särskild kontaktperson från LAG för varje projekt.

 

På så sätt kan vi nå våra mål som är

 • Delaktighet och integration i lokalsamhället
 • Ökat företagande inkl. turism
 • Ett hållbart och tillgängligt samhälle

 

Helt enkelt – Livskvalitet för alla – ung, gammal, svensk eller nysvensk genom Långsiktig LandsbygdsUtveckling. Detta sammanfattar vi i: LAG PH agerar lokalt och tänker globalt!

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv , Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF. EHFF

Vår vision är att vara föregångare, att visa hur en nära, lokalt förankrad produktion av råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Nordvästra Skåne med Öresund – den självförsörjande regionen.

Nordvästra Skåne med Öresund omfattar tio kommuner, ett antal insjöar, vattendrag och en lång kuststräcka. Syftet med strategin är att utveckla området enligt leadermetoden, vilket innebär samverkan mellan olika aktörer, lokal förankring och ett tydligt underifrånperspektiv.

Strategin arbetar med fyra fonder; Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regional utvecklingsfonden samt Europeiska Socialfonden.

Utvecklingsstrategin följer fondernas inriktning vilket gör att den geografiska indelningen är olika beroende på vilka fonder som berörs. Genom flerfondsmöjligheten kommer vi att arbeta med att hitta metoder som minskar den ojämna fördelning vilken till viss del präglar nordvästra Skåne. Att arbeta med alla fyra fonderna skapar möjligheter att ta bredare tag och skapa helhet och synergieffekter genom projektsamordning. Det välförankrade regionala samarbetet med kommunsamverkan, Länsstyrelsen och Region Skåne ger stora möjligheter att koordinera finansieringsmöjligheter och undvika projekttrötthet och otydligheter.

Övergripande mål är en långsiktig, välförankrad och hållbar utveckling som drivs av dem som är boende och verksamma i området. Strategin utgår från visionen Nordvästra Skåne med Öresund – den självförsörjande regionen och ska arbeta med fem övergripande mål och tillhörande insatsområde:

 • En stärkt lokal marknad
 • Ett attraktivt boende
 • God kompetensförsörjning
 • En livskraftig miljö
 • Möjliggöra och uppmuntra lärande

 

LAG, Local Action Group, är ansvarig för att genomföra strategin och ska bestå av representanter från de olika sektorerna i berörda kommuner. Under LAG finns landsbygdskansliet, som ansvarar för den praktiska verksamheten, bland annat information, administration, ekonomi och uppsökande verksamhet.

Ett brett nätverk har under nästan ett år lagt grunden till strategins alla delar, många människor från många sektorer har på olika sätt gjort sina röster hörda. Detta arbete säkerställer att strategin kommer att genomföras i samverkan med lokala och regionala aktörer. Processen har varit öppen och lärorik och då vi blandat erfarenheter från leaderprojekt under 2007-2013 med erfarenheter tagna från projekt i de fonder som är nya i sammanhanget, ser vi nya vägar och nya samarbeten. Vi ser också att leadermetoden säkrar lokal förankring och kunskap.

LAG (Local Action Group) arbetar för att strategin ”Nordvästra Skåne med Öresund – den självförsörjande regionen” ska bli verklighet. Leader Nordvästra Skåne med Öresund leder den lokala utvecklingen genom leadermetoden i 10 kommuner i nordvästra Skåne. Ledamöterna är lokalt förankrade och har kompetens att genomföra strategin för perioden 2014-2020

LAG, som är leaderföreningens valda styrelse, består av 22 ordinarie ledamöter, 8 suppleanter samt 1 ordförande.

För LAG är huvuduppgiften att fatta beslut om vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås.

LAG:s sammansättning ska spegla området och bidra till en god helhetssyn och därför ska det finnas ledamöter från ideell, offentlig och privat sektor som representerar området.

LAG har utsetts med hänsyn tagen till god representation vad gäller kön, etnicitet och ålder samt den kompetens som behövs för att möta kraven i vår utvecklingsstrategi. Med tanke på strategins inriktning skall kompetens inom innovation, jämställdhet, miljöarbete, företagande och sociala frågor finnas. Eftersom Leader Nordvästra Skåne med Öresund kommer att arbeta med samtliga fyra europeiska struktur- och investeringsfonder finns även kunskap om fondernas speciella inriktningar representerat.

Vid tillsättning av LAG togs hänsyn till kriterier som personlig kompetens, intresse och engagemang för utvecklingsfrågor på landsbygden. Varje ledamot måste kunna avsätta tid att delta i LAG-möten och arbete mellan mötena.

Vid stämman den 15 september bildades Leader Nordvästra Skåne med Öresund, ideella förening.

LEADER Sydöstra Skåne

Kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF, EHFF

LEADER Sydöstra Skåne satsar på en ny leaderperiod 2014-2020 där mål som kompetensutveckling, säsongsförlängning, generationsskifte, hållbar produktion, natur och ökad attraktivitet för området är det essentiella. Visionen är ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet.

LEADER Sydöstra Skåne innefattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad och kommer att arbeta med Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. För lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden bildas ett utökat leaderområde som innefattar kommunerna i LEADER Sydöstra Skåne samt kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Detta blir ett gemensamt utvecklingsområde som administreras av LEADER Sydöstra Skånes leaderkontor.

Följande områden har identifierats som extra viktiga för den fortsatta utvecklingen av leaderområdet – besöksnäringen, det närproducerade, unga och nya svenskar, tillgänglighet samt miljö och klimat. Utöver detta vill vi lyfta fram det som vi har identifierat som den främsta resursen som området har – dess befolkning. Det är människor som skapar möjligheter och därför är det viktigt att skapa ett område där människor trivs, vill stanna och verka i.

Visionen för strategin är ”Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet” och arbetet ska bedrivas utifrån tre övergripande mål:

 • Ökad samverkan och utbyte inom/mellan näringar kring närproducerat och nya lokala marknader.
 • Förbättrade kommunikationer och tillgänglighet för ökad attraktivitet och framtidstro för boende, besökare och företagare.
 • Ett område som bevarar natur- och kulturvärden och har en god vattenkvalité.

En viktig aspekt i strategin är att öka framtidstron och företagsamheten inom jordbruks-, fiske- och hantverksyrken, där nuvarande yrkeskunskap inte får gå förlorad och det gäller att säkerställa generationsväxlingar. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns en efterfrågan för lokalt producerade produkter och tjänster.

Ökad samverkan mellan olika sektorer i samhället kan leda till gynnsamma synergieffekter som idag är svåra att helt förutse. Mötesplatser och spridning av lokalt producerade produkter och tjänster via lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan öppna nya arenor för företagarna att verka på. Nya marknader kan testas och diversifieringen inom främst jordbruket och fisket kan öka. Den ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara och smarta utvecklingen, jämställdhet och likabehandling är riktlinjer som kommer finnas närvarande i alla aktuella insatser.

LEADER Sydöstra Skånes styrelse LAG (Lokal Aktionsgrupp) består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor från kommunerna i leaderområdet. LAG bedömer de projektansökningar som kommer in, tar beslut om föreningens strategiska inriktning och ansvarar för den kontinuerliga uppföljningen av den lokala utvecklingsstrategin. Leaderkontoret ansvarar för den praktiska verksamheten där kommunikation och handläggning ingår.

MittSkåne Utveckling

Kommuner: Eslöv, Hörby, Höör

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur – och matland 2020! Den övergripande målsättningen för strategin är att skapa livskraft, arbetstillfällen och framtidstro på ett hållbart sätt med nytänkande för att utgöra komplement till övriga Skåne och bidra till gränsöverskridande samverkan.

Leader MittSkåne med verksamhetsområde inom kommunerna Höör, Hörby och den största delen av Eslöv har skapat en LLU strategi för perioden 2014 – 2020.

Utgångspunkten för arbetet är en gedigen analys av områdets nuläge med fokus på behov av och möjligheter till kompletterande insatser i förhållande till de planer och inriktningar som andra aktörer har för sitt arbete i Skåne som helhet och i vårt område specifikt.

Analysen har konkretiserats till följande insatsområden:

Öppna landskap i matlandet MIttSkåne: ett landskap där landbygd, byar och centralorter samspelar för utveckling och livskraft; där jordbruksnäringen utifrån områdets starka förankring i livsmedelsproduktion samt i skogs- och jordbruk samarbetar, diversifierar och förädlar samt bidrar till förnyad energiproduktion.

Landsbygdsutveckling med naturen som bas: MittSkåne utvecklar resurserna i sitt unika och varierade landskap med hjälp av affärsutveckling och nyföretagande där naturen utgör ett nav för besöksnäringen och i hälsofrämjande aktiviteter.  

Konkurrenskraft, stolthet och samverkan: ska möta behoven av ett mer varierat näringsliv och en högre tilltro till det egna området för att ta tillvara potentialen i den framtida Öresundsregionen.

Den övergripande målsättningen för strategin är att skapa livskraft, arbetstillfällen och framtidstro på ett hållbart sätt med nytänkande för att utgöra komplement till övriga Skåne och bidra till gränsöverskridande samverkan vilket sammanfattas i strategins vision:

MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur – och matland 2020!

Den föregående programperioden har kännetecknats av kraftfullt och nära samarbete inom partnerskapet i LAG och att projekt lett till framgång och medial uppmärksamhet.  Leader MittSkåne avser att bibehålla ett effektivt arbetssätt kompletterat med fokusgrupper som stödjer LAG i att nå målen genom att kommunicera inriktning, värdera projektidéer och revidera handlingsplaner. LAG avser att ta vara på synergimöjligheterna i att fler fonder kan sammankopplas till kraftfulla åtgärder och där målstyrning, goda metodval och fondavgränsningar tillsammans med obligatoriska genomlysningar av projektens nyskapande,  dess jämställdhetsaspekter samt  miljö- och hållbarhetsvärden skapar möjligheter att nå målet att skapa minst 100 nya årsarbetstillfällen under programperioden.

Lundaland

Kommuner: Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Skånes Ess

Kommuner: Bromölla, Osby, Kristianstad, Östra Göinge
Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom LEADER Sydöstra Skåne)

Skånes Ess är år 2020 ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla. Insatser riktas för att stärka den identitetsskapande profilen genom att höja innovationskrafterna, öka den lokala påverkansmöjligheten, hitta nya samverkansformer samt utveckla, nyttja och vårda natur- och kulturresurserna.

”Livskvalitet för alla”

Området Skånes Ess omfattar fyra kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Det är ett område starkt präglat av sin skiftande natur som rymmer djupa skogar, åsar, slätter, odlingsmarker och vattenrikedom. Här bor man glesare än i övriga Skåne. Näringslivet domineras av småföretagande. Arbetslösheten, i synnerhet ungdomsarbetslösheten, är högre än riksgenomsnittet.

Skånes Ess fem övergripande mål är:

1) Stärkt identitetsskapande profil

2) Förhöjda innovationskrafter

3) Ökad lokal påverkansmöjlighet

4) Nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt

5) Utveckling, nyttjande och vårdande av natur- och kulturresurser

 

De fyra insatsområdena är:

 • Korskopplingar
 • Social inkludering
 • Konkurrenskraft
 • Land/vatten

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling i europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, europeiska regionala utvecklingsfonden och europeiska socialfonden. I vårt geografiska område arbetar det angränsande leaderområdet Leader Sydöstra Skåne i europeiska havs-och fiskerifonden. Därmed överlappar leaderområdena varandra, men inte fonderna.

Söderslätt

Kommuner: Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge samt delar av Malmö utanför inre ringvägen
Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Söderslätts lokala utvecklingsstrategi syftar till att nå visionen att skapa innovativa idéer i samspel med den demografiska och kulturella mixen i området, genom att på ett klimatneutralt sätt utveckla näringslivet och skapa nya arbetstillfällen.

Strategin ska vara vägledande för leaderföreningens beslut om projekt, som ska leda till lokal utveckling i Söderslättsområdet. Aktörer inom området ska också kunna ta del av strategin och känna igen sig, förstå sin egen delaktighet, sina möjligheter och vilja vara med.

Fyra områden har identifierats som extra viktiga för den fortsatta utvecklingen av Söderslätt:

1) Landsbygdsföretagen, och däribland jordbruket med livsmedelsproduktion och innovativa klimatanpassade näringar.

2) Anpassa våra samhällen till att förebygga negativ påverkan från klimatförändringarna på t.ex. vattenförsörjningen och åkermark genom innovation och investeringar.

3) Näringslivet med fokus på innovativt egenföretagande och unga i arbete, samt stärka och utveckla de kreativa näringarna.

4) Besöksnäringen – Sveriges nya tvärsektoriella basnäring har stor potential längs landets sydkust, men behöver organiseras, struktureras och stimuleras mot ett året-runt-tänk anpassat till nya former av upplevelser. Genom att samlas kring upplevelser kan man tillsammans paketera destinationer.

Söderslätts utvecklingsmöjligheter belyser framför allt kompetensutveckling för landsbygdsföretagare, innovation och investeringar för att förebygga negativ påverkan från klimatförändringarna, nya och förbättrade näringslivsgrenar med ungdomar, nya svenskar och kvinnliga egenföretagare i centrum, samt utveckling av besöksnäringen tillexportmognad.

Söderslätt ska verkställa strategin genom att främst i den inledande fasen informera speciellt huvudmålgrupperna (unga, kvinnor, nya svenskar samt aktörer i små och medelstora jordbruks- och turismföretag) om de möjligheter som finns att arbeta med landsbygdsutveckling genom leadermetoden. Även de som bor och verkar generellt sett i Söderslättsområdet ska informeras om utvecklingsarbetet.

I en andra fas startas testprojekt i olika former, dels med välbeprövad klassisk projektledningsteknik, men även mer innovativ projektteknik ska prövas genom så kallad A/B-testing, där två projektmetoder ställs mot varandra och prövas i olika målgrupper. Allt för att hitta den typ av projektmetod som passar verksamhet och aktörer bäst. Vi ser detta som en innovativ metod.

Det långsiktiga samarbetet med varaktiga resultat i form av ekonomisk aktivitet som skapar arbetstillfällen och bidrar till jämställdhet är av stor vikt i projektarbetet. De horisontella frågorna blir en permanent del av projekttänket. Detta kan innebära att projekt flyter över Söderslätts gränser till närliggande leaderområden och till andra delar av landet eller ut i Europa och resten av världen.

Söderslätt väljer att använda samtliga fonder och hoppas därigenom knyta nya band över sektorsgränserna och skapa nya möjligheter för de aktörer som finns där. Samtliga fyra fonder kommer att ha Söderslätt som geografiskt område.

Dela: