Stödberättigade utgifter

Vad kan ni få stöd för?
Ni kan söka stöd till faktiska kostnader för utgifter som är till nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Stöd lämnas endast för utgifter och kostnader som behövs för att uppnå syfte och mål i beslut om stöd, och om dessa bedöms vara rimliga.

Exempelvis:

lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader
investeringar
köp av tjänster
övriga utgifter
(eget arbete)

Vad kan ni inte få stöd för?
Exempelvis:
utgifter för ordinarie verksamhet
löpande driftskostnader
kostnader för tillstånd, som exempelvis bygglov
avgifter och kostnader i samband med avbetalningsköp
kostnader för leasing
ersättningsinvesteringar
eget material
egna maskiner

Hur mycket kan ni söka?
Leader LAG PH har ett tak på 1 500 000 kr för hur mycket stöd man kan söka, dock prövar alltid styrelsen det sökta beloppet i förhållande till hur projektet bidrar till Leader LAG PHs uppsatta indikatorer och mål. Ju högre stöd man söker ju mer resultat förväntar sig styrelsen.

Det minsta stöd man kan söka är 22 000 kronor.

Vid projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kronor. ”Projektstöd till företag” gäller om projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal företag.

I alla projekt kontrollerar man också om stödet kan anses vara statsstöd. Med statsstöd menar man när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Om stödet anses vara statsstöd begränsas stödet så att mottagaren inte får mer än vad reglerna tillåter.

Dela: