Projektkarta

Via projektkartan kan ni se Leader LAG PHs prioriterade och av Jordbruksverket beslutade projekt. Tryck på respektive markör för att läsa mer om projektet.
Det kan finnas fler projekt som prioriterats av Leader LAG PH, dessa uppdateras till kartan efter hand som projektet får sitt stöd beviljat av Jordbruksverket som är den förvaltande myndigheten.

STÄNG

Ignaberga – natur och kultur

Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att utöka kännedomen om byarna Tykarp, Ignaberga och Gulastorp med omnejd. Detta skall ske genom att uppmärksamma det rika kulturarv, de välbevarade kulturmiljöerna och den vackra n...

STÄNG

En ny mötesplats på Ljungdala!

Glada nyheter - Ljungdala Ungdomsscen är beviljat! Det innebär att Leader LAG PH:s sista beviljade projekt kommer att fokusera på Ljungdala i Hässleholm. En trygg plats med kulturell inriktning ska både kunna ge en menings...

STÄNG

Nytt projekt ska ge Tyringe en ny mötesplats för alla!

Vi är oerhört glada över att berätta om ännu ett Leaderprojekt som har beviljats! Upplevelse- och äventyrspark – en mötesplats för rörelse och social samvaro På en central plats i Tyringe kommer den nya Upplevelse- och ...

STÄNG

Nytt projekt ska skapa en permanent utställning i Perstorp!

Tillgång till bokskog är en del av Perstorps företagshistoria Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att ge en tillbakablick på industri och företagande i Perstorp och visa goda förebilder på vad som byggt upp samhäll...

STÄNG

Möt Boketorp – en kreativ och väldigt vacker mötesplats

Många olika aktörer har kunnat närma sig Boketorp och göra det till ”sitt” på olika sätt! Bakgrund och syfte I vackra omgivningar intill det nyetablerade naturreservatet ligger Boketorp, ett hus som fick sitt namn då ”bok...

STÄNG

Träd in i naturen!

Med stor glädje kan vi berätta om ett nytt beviljat Leaderprojekt! Bakgrund och syfte Naturreservatet Uggleskogen har ett centralt läge i Perstorp, och med ett så pass tätortsnära läge har området goda potential att locka...

STÄNG

Projektet ”Torupasjön” är härmed invigt!

I ömsom regn och ömsom solsken invigdes den vackra leden runt Torupasjön! Det var ett härligt gäng som vandrade rundan tillsammans. Vi hade dessutom en både inspirerande och rolig guide som alltså bjöd på både kunskap och...

STÄNG

HUS – Avslutat projekt som nu tar flera nya steg!

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm. Bakgrund och syfte Projektet "HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell" syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- oc...

STÄNG

Ställplats Gustavsborg har beviljats projektstöd!

Med glädje vill vi berätta om ett nytt Leaderprojekt i Leader Lag PH: Ställplats Gustavsborg Bakgrund och syfte Perstorps Golfklubb är belägen i den södra delen av kommunen, omgiven av  vacker med flera historiska platse...

STÄNG

Kultur i dagarna tre!

Ett av Leader Lag PH:s senast beviljade projektstöd till ett Leaderprojekt heter Hässleholms Kulturdagar 2023. Det är ett projekt som är både spännande och nytänkande samtidigt som det vänder sig till den breda allmänheten. ...

STÄNG

Nu blir det Full fart i Farstorp!

Vi är glada över att få berätta om ett nytt projekt som har beviljats stöd inom ramen för Leader Lag PH. Det handlar om att förvandla idrottsplatsen i Farstorp till en modern mötesplats som är tillgänglig under hela året! ...

STÄNG

Första steget är taget för framtidens Snapphaneled!

Det finns en enorm kraft och tillsammans är vi starka! Bakgrund och syfte Förstudien syftade till att undersöka möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen genom att sammankoppla besöksmålen Wanås Kon...

STÄNG

Hässleholms Kulturdagar 2023 har beviljats projektstöd

Hässleholms Kulturdagar 2023 Bakgrund och syfte Projektets syfte är att skapa en mötesplats, en gemensam arena i samverkan för kulturlivet i Hässleholm som en nystart efter sviterna av pandemins nedstängning för att skapa...

STÄNG

I vår hage

Projektstöd  har beviljats till ett nytt Leaderprojekt i Leader LAG PH: I vår hage Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att anlägga en vandringsled som ökar kunskap och intresse för naturen för fler människor. Grupp...

STÄNG

Ett attraktivt Perstorp

Syfte och mål Syftet med projektet är att involvera företag och lokalsamhället i utvecklingen av bygden utifrån lokala behov för att skapa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Målet med projektet är att genomföra en...

STÄNG

Förstudie Snapphaneleden Lag PH

Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att undersöka potentialen för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete med att göra leden tillgänglig. Att genom samverkan hitta samarbetsformer och dialogmöjligheter me...

STÄNG

Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun

Bakgrund och syfte Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbete och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktörer, som leder till effektivare och smartare ...

STÄNG

Hästveda Boulebana används nu flitigt!

Vi som har drivit projektet har fått många rosor när det blev klart – det värmer och räcker som lön! Bakgrund och syfte Inom PRO Hästveda fanns det sedan tidigare en boulegrupp som också drev den befintliga boulebanan. B...

STÄNG

Hässleholm – Framtidens outdoor destination

Hässleholms kommun erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter Bakgrund och syfte Genom att skapa en tydlig profil för Hässleholms kommun som en outdoor-destination så exponeras utbudet, vilket i sin tur ökar turismen och...

STÄNG

Informationsskyltar Tyringe

Ett mer attraktivt Tyringe - för så väl ortsbor som turister Bakgrund och syfte Olika aktörer i Tyringe kontaktade Tyringe Byalag med önskemål om att ta fram skyltar som visar de aktiviteter och attraktioner som erbju...

STÄNG

Förstudie – Fontänhus Hässleholm

För en mer jämlik fördelning av den psykiska hälsan Bakgrund och syfte För personer med psykisk ohälsa har Fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmetod världen över. Genom att ta fram en förstudie ska...

STÄNG

Mötesplats Torsjö – för alla åldrar

En förbättrad mötesplats för alla åldrar Bakgrund och syfte Tyringe och dess omnejd var i behov av mötesplatser där alla, oavsett ålder, kunde mötas för aktiviteter och nöjen. Målsättningen var att skapa en sådan mötespla...

STÄNG

Krispet – för effektivare renhållning i stallen!

En ny produkt - till så många lantbrukare som möjligt! Bakgrund och syfte Som lantbrukare sedan barnsben ville projektägaren ta fram en ny stallskrapa, bland annat för en effektivare renhållning i stallen och för renare b...

STÄNG

Digital informationstavla i Hästveda

Ett resultat av byutvecklingsplanen mot ett mer attraktivt Hästveda Bakgrund och syfte Leader Lag PH har drivit projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun med syftet att ta fram grundläggande byutvecklingsplaner ...

STÄNG

När radiostyrd bilsport verkligen är något för alla!

Vi är en av få RC-anläggningar som är helt tillgänglighetsanpassade Bakgrund och syfte Inte allt för sällan händer det mycket fint i de enkla möten som äger rum mellan olika föreningar. Det är exakt så som berättelsen om ...

STÄNG

Hästkraft

Bakgrund och syfte En förstudie med att etablera ett transnationellt samarbetsprojekt inför ett senare genomförandeprojekt, kring användandet av hästars dragkraft och som syftar till att lansera nya metoder inom jordbruk...

STÄNG

Arkitekter skissade medborgarnas framtida Vinslöv

Projektet som levererade arkitektritningar för ett mer attraktivt Vinslöv Bakgrund och syfte Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv. Målsättningen var därför att ta fram arkitektrit...

STÄNG

HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell)

Syfte och bakgrund Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar Hässleholms kommun, p...

STÄNG

Boketorp

Bakgrund och syfte Platsen har en viktig roll i Hovdala slotts historia samt i kulturmiljön runt om slottet. Dessutom har aktörer så väl som besökare efterfrågat ökad service i det alltmer välbesökta omkringliggande naturomr...

STÄNG

Paraplyprojekt: Unga resurser

OBSERVERA! Leader LAG PH har stängt möjligheten för ansökningar av paraplyprojekt. Syfte och mål Syftet med projektet är att genom ett paraplyprojekt utlysa pengar för genomförande som leder...

STÄNG

Framgångsrika projektet Framsteget

Projektet innebar starkt ökad samverkan mellan förvaltningarna Bakgrund och syfte När Arbetsförmedlingen lämnade Hässleholm visade det sig tydligt att arbetsgivare behövde stöd för att kunna tillgodose sina kompetensbehov...

STÄNG

Grön Social Odling – Gårdsbutiken som skapade välmående

Rehabilitering nära djur och natur Bakgrund och syfte Projektet syftade till att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till sysselsättning för att skapa rutiner, socialt umgänge och ett positi...

STÄNG

Paraplyprojekt – Miljö

OBSERVERA! Leader LAG PH har stängt möjligheten för ansökningar av paraplyprojekt. Syfte och mål Syftet med projektet är att genom ett paraplyprojekt utlysa pengar för genomförande av ett antal miljöprojekt som minskar d...

STÄNG

MER ATTRAKTIVA ORTER i Hässleholms kommun

Nätverket har stärkt alla inblandade och har öppnat tidigare stängda dörrar! Bakgrund och syfte Leader Lag PH ville bidra till att skapa en tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sekt...

STÄNG

Paraply – Kompetens

OBSERVERA! Leader LAG PH har stängt möjligheten för ansökningar av paraplyprojekt. Syfte och mål Syftet med projektet är att genom ett paraplyprojekt utlysa pengar för genomförande av ett antal projekt som leder till att...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada

Erfarenhetsutbyte och transnationell samverkan för en hållbar miljö Bakgrund och syfte Målsättningen var att skapa ett internationellt nätverk för att inspirera och utveckla arbetet inom hållbar utveckling. Saint-Camille ...

STÄNG

Webb- och Radioproduktion som gav alternativ fritidsaktivitet

Ett projekt som öppnade upp för kulturen Bakgrund och syfte I Tyringe finns det många fritidssysselsättningar att ägna sig åt om man är intresserad av idrott, dock finns det väldigt lite inom kulturområdet. Social exklude...

STÄNG

Förstudien ”Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada” är genomförd

Erfarenhetsutbyte för nytänkande och innovation Bakgrund och syfte Detta Leader-ägda projekt syftade till att undersöka både intresse och möjligheter för ett samarbete med en kanadensisk partner som utifrån sin utveckling...

STÄNG

Alpacka- och älggården erbjuder närhet till djur och natur

Fem nya produkter och 200 nya dagbesökare Bakgrund och syfte Den vid projektstarten nyligen inköpta gården belägen utanför Västra Torup utvecklas, bland annat för att kunna etablera en långsiktig verksamhet på landsbygden...

STÄNG

Multilevel – äventyrsbanan som är tillgänglig för alla

En varsam, tillgänglig och uthållig äventyrspark Bakgrund och syfte Projektägaren ville säkerställa att alla, på lika villkor och oavsett funktionshinder, skulle kunna uppleva rörlighet och äventyr i en unik natur- och sk...

STÄNG

Perpetuum Mobile, en modell för att skapa jobb

Observera! Projektbeslutet för detta projekt är hävt.  Bakgrund och syfte Projektets målsättning var att visa att man med relativt enkla medel kan skapa arbete för personer som har anställning via lönebidrag. Huvudmålet v...

STÄNG

Torupasjön – för en levande by och landsbygd

Västra Torup är vår plats på jorden! Bakgrund och syfte Allt började med att Nils-Arne Petersson, vice ordförande i Byalaget, hade en dröm om en vandringsled runt om Torupasjön i Västra Torup. Efter hand började fler pe...

STÄNG

Backagården – anrik handelsträdgård som blev en mötesplats

Fruktkorgsleveranserna blev en oväntad framgång Bakgrund och syfte Den anrika Backagårdens Handelsträdgård i Finja var i stort behov av upprustning och förnyelse. Dels för att säkerställa att handelsträdgården bevaras för...

STÄNG

Fjorgyn

Rehabilitering nära naturen Bakgrund och syfte Projektets syfte var att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening som är skonsam för både miljö och människa. Dessutom siktade man mot att ska...

STÄNG

GåGåGå – ett avslutat projekt som nominerades på Leadergalan!

Utanförskapet motarbetades med stor framgång Bakgrund och syfte Från att stå långt utanför arbetslivet till att vara en aktiv del av det är en resa som tar tid. År 2018 utsågs Perstorps kommun till en av Sveriges mest soc...

STÄNG

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda

Bred samverkan är viktig för att nå ett bra resultat Bakgrund och syfte För att berika motionerandet och stärka hälsofrämjandet i Hästveda med omnejd var målsättningen att ge ett mervärde till motionsslingan kring Lillasj...

STÄNG

Projektet Entreprenörsmiljö skapade en fysisk mötesplats för företagare

En ny operativ verksamhet till gagn för det lokala näringslivet Bakgrund och syfte Mindre och mellanstora kommuner har ofta problem med kvalificerad arbetskraft där företag flyttar till andra orter. För att motverka det...

STÄNG

Projektresultat i form av en innovativ matupphandling av närproducerade varor

Tillgång till närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt Bakgrund och syfte Genom att utveckla och sprida en upphandlingsmodell syftade projektet till att öppna upp nya möjligheter för mindre och lokala för...

STÄNG

Sanatorieskogen – nu ett återskapat rekreationsområde!

Projektet restaurerade kulturmiljön i Sanatorieskogen och såg hur antalet besökare ökade mer än förväntat Bakgrund och syfte Viljan att vårda så väl naturvärdesmässiga som kulturella miljöer var den röda tråden i detta ge...

STÄNG

InfoPoints – avslutat projekt som stärkte attraktionskraften

Stärkt attraktionskraft för destination "Hässleholms kommun" Bakgrund och syfte Det fanns både efterfrågan och behov av från besöksnäringen i Hässleholms kommun av att förbättra tillgänglighet och service för kommunens be...

STÄNG

Base Camp Skåne – avslutad förstudie med fokus på gästande filmteam

Förstudie som levererade en samlad kompetens för att assistera gästande filmteam Bakgrund och syfte Projektet innebar att sammanställa en förstudie med målsättningen att utforma en nod i nordöstra Skåne med samlad kompete...

STÄNG

SIMS Perstorp – med mångfald och jämställdhet som ledstjärna!

Med bland annat fokus på mångfald och jämställdhet nominerades detta nu avslutade Leaderprojekt till Winnet Skåne-priset år 2017. Winnet är en ideell organisation och priset uppmärksammar den kommun som genomfört en särskilt ...

STÄNG

Driftsprojektet för Leader LAG PH

Ansökan avser driftsstöd för Leader LAG PHs administration och arbete enligt det som beskrevs i vår lokala utvecklingsstrategi och som godkändes av Jordbruksverket den 22 mars 2016. Driftsstödet skall användas till direkta...