Beviljade projekt

Base Camp Skåne – avslutad förstudie med fokus på gästande filmteam

Publicerades den 23 november 2016

Förstudie som levererade en samlad kompetens för att assistera gästande filmteam

Bakgrund och syfte
Projektet innebar att sammanställa en förstudie med målsättningen att utforma en nod i nordöstra Skåne med samlad kompetens och kännedom om området för att assistera gästande filmteam.

Noden är tänkt att underlätta filmproduktion för att framhäva områdets möjligheter och göra det mer attraktivt. Huvudsyftet är att locka större produktioner utifrån och kunna erbjuda kvalificerade tjänster på plats, men det ska även kunna stödja redan befintliga medieföretag i området.

Aktiviteter
Projektet bestod i stort av att knyta kontakter med nyckelpersoner från branschen inom framför allt Hässleholms och Perstorps kommun, men också enstaka möten nyckelpersonerna utanför dessa kommuner. Rundvandringar genomfördes tillsammans med personer i branschen och kontakter togs med ägare till de filmiska miljöer som finns inom vårt område.

Seminarier ägde rum med professionella filmarbetare, en filmproducent och en ”location scout”, och dialogmöten genomfördes i samband med dessa. Slutligen skapades en sammanställning där projektägaren även återkopplade till de berörda.

Resultat
Målsättningen var att skriva ett förslag till en handlingsplan som skulle underlätta för filmproduktion i vårt område samt att marknadsföra området som filmvänligt. Detta är nu genomfört!

Ett allmänpublikt filmcafé startades under projektets gång och samarbetet kring caféet gynnade en fortsättning, vilket vid projektägaren därför sökte nya medel för att kunna fortsätta med verksamheten. Olika aktörer som projektet samarbetade med var till exempel FilmCentrum Syd, Film i Skåne och Hässleholms Stadsbibliotek.

Dessutom startades ett nytt företag under projektets gång!

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2016-11-17 – 2018-03-29
Projektnamn: Base Camp Skåne
Projektägare: DOGO Productions, Jim Nilsson
Journalnummer: 2016-6075
Åtgärd och fond: Projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 43 811 kr.
Leader Lag PH: 21 581 kr.
Egen privat finansiering: 28 025 kr.
Total finansiering: 93 417 kr. 

Ursprunglig projektbedömning
LAG har noggrant betygsatt alla urvalskriterierna och projektet har uppnått tillräckliga poäng för att prioriteras. Projektet upplevs som innovativt och förstudiens resultat kommer att vara till nytta för många intressenter inom branschen. 

Dela: