Stadgar

 

Föreningens stadgar

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn/firma är Leader LAG PH

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Hässleholm.

§ 3 Föreningens ändamål

Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. LAG följer de villkor och åtaganden som framgår av startbeslutet från Jordbruksverket.

§ 4 Föreningens geografiska verksamhetsområde

Föreningen är öppen för alla som bor eller är verksam inom det geografiska området som den lokala utvecklingsstrategin omfattar och som verkar för föreningens mål och syfte.

§ 5 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som bor eller är verksamma inom det geografiska området.

Styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen.

§ 6 Avgifter

Föreningen fastställer medlemsavgift vid årsmötet.

§ 7 Uppsägning av medlemskap

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till sty­relsen.

§ 8 Uteslutning

Medlem som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift utesluts.

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behö­rig ordning fattade beslut eller som annars motar­betar föreningens intres­sen eller ändamål, får uteslutas av före­ningsstämma (årsmöte eller extra­stämma).

Den som utesluts förlorar omedelbart sin rätt att delta i över­läggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9 Föreningens organ
 • Styrelse tillika LAG
 • Valberedning

I de fall föreningen väljer att ha arbetsutskott (AU) eller beredningsgrupper som förbereder ärenden inför LAG-möten ska dessa möten dokumenteras. Denna funktion kan vara att med särskild kompetens lämna förslag till vad sökande behöver komplettera samt belysa styrkor och svagheter med ansökan. AU eller beredningsgrupper får inte lämna förslag till prioritering av projektansökningar.

 • Revisorer
 • Föreningsstämma
§ 10 Styrelse, LAG

LAG är föreningens beslutande styrelse. LAG ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, leaderkontor, övergripande frågor samt bedömning och prioritering av projektansökningar.

Krav på LAG:s sammansättning och kompetens:

 • Eftersträva en jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor.
 • Jämn könsfördelningen mellan män och kvinnor. Det innebär att inget kön får utgöra mindre än 40 procent eller mer än 60 procent.
 • Ingen ledamot får vara under 18 år.
 • Kompetenser som motsvarar de fonder och de insatsområden man ska arbeta med enligt utvecklingsstrategin. Vissa kompentenser kan finnas via arbetsutskott, beredningsgrupp eller samarbeten.
 • Eftersträva geografisk spridning
 • 15 antal ledamöter och 3 ersättare i LAG

Ordförandeskapet ska under programperioden vara representerat av alla tre sektorer. Föreningsstämman utser ordförande på en mandatperiod om två år med möjlighet till förlängning med maximalt ett år. Efter mandatperioden väljs en ny ordförande men då från en annan sektor än den tidigare. Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som ordförande. Föreningsstämman utser 2 v ordförande som representerar de sektorer som inte ordinarie ordförande representerar.

LAG:s ansvar: 

 • Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt godkänd utvecklingsstrategi
 • Aktivt verka för att utvecklingsstrategins mål uppfylls
 • Tillhandahålla ett bemannat leaderkontor
 • Ansvara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens verksamhet
 • Mobilisera och informera målgruppen för att kontinuerligt lämna in ansökningar enligt utvecklinsstrategin
 • Främja målgruppens kapacitet att utveckla och genomföra projekt som leder till att uppfylla målen i utvecklingsstrategin
 • Välja ut prioriterade inkomna projektansökningar och fastställa stödbeloppet samt lämna förslag till Jordbruksverket som fattar beslut
 • Införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande med objektiva urvalskriterier för prioritering av projekt och som inte leder till intressekonflikter
 • Ansvara för och aktivt verka för att LAG:s tilldelade budget av EU- och statliga medel används ändamålsenligt och effektivt
 • Vid behov själva ta initiativ till och genomföra projekt för att nå målen i utvecklingsstrategin
 • Ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både de enskilda projekten och verksamheten inom utvecklingsstrategin
§ 11 Valberedning

Valberedningen väljs på föreningsstämman.

Valberedningen ska ha kompetens om:

 • styrelsearbete
 • leadermetoden
 • vilka krav som Jordbruksverket ställer på LAG:s sammansättning (se § 9) och vilka kompetenser som krävs för att arbeta med leaderområdets utvecklingsstrategi vad gäller fonder och insatsområden.

Valberedningen sammansättning:

 • minst en representant från varje sektor (ideell, privat och offentlig)
 • både kvinnor och män
 • eftersträva geografisk spridning

Valberedningen kan ha bredare utlysningar inför årsstämman om att komma in med intresseanmälan om att bli ledamot i LAG.

Valberedningen ska hållas löpande informerad om verksamheten, genom att bland annat få ta del av LAG:s protokoll. Valberedningens möten ska protokollföras.

Valberedningen föreslår ledamöter samt ordförande i LAG och arvoden. Valberedningen har till uppgift att föreslå styrelseledamöter, revisorer och ordförande för före­ningsstämman. Den skall även föreslå arvoden och ersättningar till olika föreningsfunktioner. Förslagen skall lämnas till styrel­sen senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 12 LAG-möten

Föreningens LAG-möten ska protokollföras. Protokollen ska undertecknas av sekreterare, ordförande och av en justerare som styrelsen utser på mötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst 50 procent av röstberättigade styrelsemedlemmar är närvarande. Alla sektorer ska vara representerade vid beslut och det får högst vara 49 procent från en sektor.

Invalda ersättare har närvarorätt och kallas till alla LAG-möten. Följande turordning gäller för ersättare:

För offentlig representant gäller 1. offentlig 2. privat 3. ideell
För privat representant gäller 1. privat 2. ideell 3. offentlig
För ideell representant gäller 1. ideell 2. offentlig 3. privat

§ 13 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två i förening vilka styrelsen ut­ser.

§ 14 Jäv

Jäv ska tillämpas.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 16 Revisorer

Föreningen skall ha en godkänd revisor och en ersättare.

Revisorerna utses på årsstämman och väljs för en period av ett år.

§ 17 Revision

Revisorerna har att i den ordning som följer av god revisions­sed granska såväl förvaltning som räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

Styrelsen ska lämna sina redovisningshandlingar till reviso­rerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast fyra veckor före stämman.

§ 18 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma skall skickas till samtliga med­lemmar se­nast två veckor före stämman. Dagordning och öv­riga handlingar skall bi­fogas kallelsen.

§ 19 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall hållas före ut­gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestäm­mer.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden före­komma

 1. Öppnande av mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstäm­man.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
 6. Förteckning av närvarande och röstlängd vid behov.
 7. Anmälan av ärende att tas upp ur punkten övrigt
 8. Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse, b) ekono­misk redo­visning
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Beslut om fastställande av balans- och resultatrapport.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för LAG.
 12. Beslut om medlemsavgift
 13. Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.
 14. Val av styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter samt eventuella ersättare.
 15. Val av ordförande i LAG
 16. Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande
 17. Val av revisorer.
 18. Behandling av ärende som LAG överlämnat till årsstäm­man
 19. Behandling av motioner.
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande.
§ 20 Motioner

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en förenings­stämma om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast 1 feb­ruari. LAG bereder frågan.

§ 21 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 30 % av medlemmarna eller revisor till sty­relsen skriftligen be­gär det. När styrelsen mottagit en sådan begäran skall den inom 14 dagar kalla till extra förenings­stämma.

Kallelse till extra stämma skall skickas till samtliga medlem­mar senast två veckor före stämman.

Vid extra stämma får en­dast det ärende som föranlett mötet och varit an­givet i kallelsen tas upp till beslut.

§ 22 Röstning

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösten är per­sonlig och kan inte utövas genom ombud. Omröstning sker öp­pet om inte sluten om­röstning begärs. Personval sker genom sluten omröstning.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock sker vid val avgö­randet genom lottning.

§ 23 Ändring av stadgar

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen enhällighet bland samt­liga röstberättigade på en föreningsstämma eller be­slut vid två på var­andra följande stämmor, varav minst en års­stämma därvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Kallelse till den sista stämman skall ej ske innan första stäm­man hållits.

§ 24 Tolkning av stadgar

Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall före­kommer som inte är förutsedda av stadgarna, ska frå­gan föras vidare till Jordbruksverket.

Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej prövas av allmän domstol.

§ 25 Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma är ordinarie. Minst 3/4 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Kallelse till den sista stämman ska ej ske innan första stämman hållits. Dock ska föreningen fullfölja utvecklingsstrategin för programperioden 2014-2020.
Kvarvarande tillgångar i föreningen ska vid dess upplösning återbetalas bidragsgivarna enligt samma fördelningsgrund som vid erhållandet av bidragen eller fördelas såsom bidragsgivarna beslutar.

Antagande av stadgarna

Dessa stadgar antogs vid föreningsstämma för Leader Lag PH den 28 april 2022.

Dela: