Beviljade projekt

Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell (HUS). Avslutat projekt.

Publicerades den 13 oktober 2023

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm.

Bakgrund och syfte
Projektet ”HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell” syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- och mötesplats. Utgångspunkten var de utmaningar som flera stadscentrum har med konkurrensen från e-handeln, stora köpcentrum och efterdyningarna av coronaviruset. Målsättningen var att bidra till att vidareutveckla staden genom den samverkan som redan fanns mellan stadens aktörer.

Aktiviteter
I centrala Hässleholm gjordes en geografisk avgränsning enligt BID-modellen, en metod i strukturerad samverkan utifrån fem olika fokusområden. Här genomfördes bland annat platsvandringar med olika intressenter. Projektaktiviteter i form av möten har ägt rum i olika lokaler som är centralt placerade i Hässleholm. Planen var att starta upp trygghetsvandringar under år 2025 men tillsammans med Länsförsäkringar och Hässleholms kommun blev detta i viss utsträckning verkstad på detta redan under år 2022.

Invånarenkäten gav väldigt många svar, något som starkt signalerar det stora engagemanget för framtidens Hässleholm. Det säger Johan Jönsson som var engagerad i projektet genom centrumorganisationen HessleCity.

Sommaren 2022 invigdes Lek-loket på Stortorget i Hässleholm, och det har från första dagen varit väldigt uppskattat. Många gånger så kommer reaktionerna först då man faktiskt kan se det med egna ögon, menar Johan. Det blir ett konkret inslag som gör det lättare att ta till sig på ett annat sätt jämfört med BID-analysen eftersom den främst är ett underlag inför kommande steg.

Resultat
Aktiviteterna i projektet har resulterat i att en ny mötesplats har etablerats virtuellt. Mötesplatsen kommer att underlätta för och gynna framtida dialoger och samarbetetn. Ett annat resultat är den framtagna affärs- och handlingsplan som är väl förankrad i HessleCitys styrelse och nu ligger till grund för organisationens fortsatta arbete.

En av projektets främsta styrkor, menar Johan, var att man lärde känna varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Dialogen fanns där redan i startrutan, vilket gjorde att deltagarna vann en förståelse och respekt för varandra som man inte hade tidigare på samma sätt.
– Äntligen fick vi till en samverkan mellan stadens aktörer!

Nu är nästa steg redan påbörjat. Utifrån affärsplanen har centrumorganisationen HessleCity utökat det det geografiska området till att gälla hela Hässleholm. Som ett led i detta har Johan, som tidigare var centrumutvecklare, nu en vidgad arbetsyta utifrån hans nyblivna roll som Platsutvecklare.

Siktet är inställd på att som stad framöver ansöka till utmärkelsen ”Årets Stadskärna”, och arbetet kommer även i framtiden att vara spännande att följa!

 

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2020-06-16 – 2023-06-09
Projektnamn: Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell (HUS)
Projektägare: Hässleholms kommun
Journalnummer: 2020-2065
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 649 803 kr
Övrigt offentligt stöd, Leader Lag PH: 320 053 kr
Totalt godkända utgifter: 969 856 kr

Ursprunglig projektbedömning
BID-processen kommer att öka möjligheterna med att stärka Hässleholms stadskärna samt att öka Hässleholms kommuns attraktivitet samt tillväxtförutsättningar. Detta projekt uppfyller vad som formuleras i strategin för Leader Lag PH och de konkreta målen är kopplade till Landsbygdsfonden, med möjlig koppling till Regionalfondens mål.

 

Dela: