Aktiva projekt

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet är att utöka kännedomen om byarna Tykarp, Ignaberga och Gulastorp med omnejd. Detta skall ske genom att uppmärksamma det rika kulturarv, de välbevarade kulturmiljöerna och den vackra natur som finns i området och tillgängliggöra det för allmänheten och särskilt för grupper som tidigare exkluderats genom information på språk, temautställningar, tillgänglighetsanpassning av promenadslinga samt på sikt införliva denna i de vandringlederna som finns (och planeras) i området.

Målet med projektet är att ha färdigställt en utställningslokal och en tillgänglighetsanpassad promenadslinga med rast- och fikaplatser samt upprättat informationsskyltar och folder om särskilt intressanta platser med information som tagits fram genom studiecirklar.

Aktiviteter
– Studiecirklar och guideutbildningar inklusive informationsproduktion
– Anlägga och tillgänglighetsanpassa promenadslinga, fika- och rastplatser, ytor
– Etablering av utställningslokal i Gula skolan, intill Ignaberga Gamla kyrka

 

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2022-06-14
Projektnamn: INK – Ignaberga natur och kultur
Projektägare: Hässleholms Församling
Journalnummer: 2022-1282
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden. Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med insatsområde 3 – Hållbart och tillgängligt samhälle.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: 444poäng varav 43,69 % från de insatsspecifika kriterierna.

Beviljat stöd
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 909 638 kr.
Leader Lag PH: 448 030 kr.


LAG prioriterade ansökan med följande motivering: 

Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet Ett hållbart och tillgängligt samhälle.

Det är ett väl genomarbetat projekt där sökande har sett till helheten, med tydliga beskrivningar av mål och indikatorer. Projektet är väl förankrat med bred samverkan mellan grupper och intressen som i ett genomförande bidrar till att stärka och utveckla lokal gemenskap med viktiga ideella inslag, identitet samt utvecklingskraft.

Projektet visar en tydlig utveckling inom landsbygden och har ett förväntat långsiktigt mål som gynnar allmänheten genom att projektet öppnar upp för nya samarbeten, stärker bygden, företagen och invånarna. Insatsen rustar upp outnyttjade lokaler, skapar och tillvaratar kompetens genom ökad kännedom om det kulturhistoriska arvet. Projektet skapar större möjligheter för besökare genom att
uppmärksamma och tillgängliggöra ett nytt naturområde och besöksmål.

 

Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2022-11-10.

Dela: