Beviljade projekt

”Mötesplats Torsjö” Tyringe Skyttegille

Publicerades den 28 maj 2021

Mötesplats Torsjö

Projektägare Tyringe Skyttegille.

Syftet med projektet var att förbättra en redan befintlig mötesplats genom renovering och tillgänglighetsanpassning. I projektansökan nämns renovering och byte av det befintliga köket, fönsterbyten och elinstallation som väsentligt. Den förbättrade mötesplatsen får därigenom en utökad potential t.ex. som mässlokaler, vid lägerövernattning, för tillfälliga arbetsplatser, föreningsaktiviteter, vid olika tillställningar såsom vid bröllop och fester m.fl. händelser. Tillgängligheten är en väsentlig parameter som också tillgodoses genom en handikapp ramp och nya mer anpassade golvytor. En hjärtstartare kommer också att installeras för ökad trygghet.

Målet med projektet var att renovera och tillgänglighetsanpassa mötesplatsen Hemvärnsgården för att kunna öppna upp för nya aktiviteter och verksamheter som till exempel mässor, lägerövernattningar, bröllop och fester.

Syftet och målet med projektet har uppnåtts.

Vad har genomförts i projektet?
Rivit ut gammal inredning
Lagt nya golv, målat väggar, bytt alla fönster, byggt helt nytt kök och bytt ytterdörrar.
Ny belysning och delvis el och en handikapps ramp för ökad tillgänglighet.
Införskaffat hjärtstartare och gått utbildning samt haft en mindre invigning,
Larm har installerats både för utrymning och inbrott.

Resultat som projektet skapat är färdigställande och tillgänglighetsanpassning av lokalerna, etablerat nätverk med flera nya entreprenörer och frivilliga samt har tio personer kompetensutvecklats genom såväl det ideella arbetet som hjärtstartarutbilningen. Skapat en servicelösning genom att vi inom kort kommer att kunna erbjuda lokalerna till uthyrning.

Erfarenheter som fåtts genom projektet är att beräkna längre projekttid än vad man tror, en större likviditet hade behövts, större förskott hade varit önskvärda. Att ta höjd för det oförutsedda och vara beredd att göra det lilla extra själv.

Projektets verksamhet fortsätter efter projektets genom att nu när allt är klart skall styrelse sätta sig och besluta kring hur lokalerna skall marknadsföras och till vilka ytterligare syften vi själva kan nyttja lokalerna utöver för möten etc. Genom projektet attraheras helt nya medlemmar och potentiella hyresgäster i lokalerna.

Rekommendationer till andra som vill genomföra liknande projekt är att se till att ni har en gedigen likviditet eller ekonomisk support så att ni har kraft och ork att vänta under Jordbruksverkets långa handläggningstider.

Ansökan om slututbetalning skickades in till Jordbruksverket 9 november 2022 och ansökan om slututbetalning godkändes 8 mars 2023.

Utgifter 727 083 kr
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 487 146
Leader LAG PH 239 937
Summa faktisk finansiering 727 083

————————————————————————————————————————————————————————–

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: Leader LAG PH har gått igenom ansökningen och funnit att den möter fondens inriktning såväl som den lokala strategins mål. Projektet syftar till att renovera samt tillgänglighetsanpassa en befintlig mötesplats. I projektansökan nämns kök, fönsterbyte och elinstallation som väsentligt. Den förbättrade mötesplatsen får därigenom en utökad potential tex som mässlokaler, vid läger-övernattning, för tillfälliga arbetsplatser, vid bröllop och fester. Tillgängligheten är en väsentlig parameter som också tillgodoses genom en handikapp-ramp och nya mer an-passade golvytor. En hjärtstartare kommer också att installeras för ökad trygghet. Utifrån de underlag som lagts fram för beredningen beslutar LAG att bifalla prioritering av ansökan och att stödnivån skall sättas till 100% då främjandet av mötesplatser är av största vikt för att skapa hållbarhet på landsbygden.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-04-13
Projektnamn: ”Mötesplats Torsjö”
Sökande: Tyringe Skyttegille
Journalnummer: 2020- 3407
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande av projekt orts/bygdeutveckling/samlingslokaler/övriga lokaler/investeringar.
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom den lokala utvecklingsstrategin inom insatsområdet ett hållbart och tillgängligt samhälle med indikatorerna ”fler mötesplatser skapas eller förbättras” och ”nya eller förbättrade fysiska eller virituella mötesplatser”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 318 poäng vara  28,93 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  727 084 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör  239 938 kr.

LAG har beslutat att prioriterat ansökan till att stödnivån sätts till 100% och inväntar beslut från Jordbruksverket.

Dela: