Beviljade projekt

Det finns en enorm kraft och tillsammans är vi starka!

Bakgrund och syfte
Förstudien syftade till att undersöka möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen genom att sammankoppla besöksmålen Wanås Konst, Hovdala Slott och Naturum i Kristianstad med vandringsleder. Tillgängligheten för vandring i området är lågt, samtidigt som behovet och efterfrågan finns hos både besökare och de olika besöksmålen.

Projektet syftade till att dels främja folkhälsa och rekreation i området, del att utveckla nordöstra Skåne som en turistdestination. Snapphaneleden ska kombinera lättillgänglig natur och kultur, ha särskilda satsningar på barn och ungdomar för fler människor i rörelse och stimulera landsbygdsutvecklingen.

Den långsiktiga målsättningen är att skapa Sveriges mest hållbara led.

Aktiviteter
Totalt har tolv olika provvandringar genomförts i Hässleholms, Kristianstads och Östra Göinge kommun. Föreningar, besöksnäringen och markägare har med sin höga lokalkännedom, kompetens och sitt stora engagemang varit en fantastisk tillgång under projektets gång. En av de vandringar som projektledaren Britt-Marie Eriksson berättar om var då en orienteringsklubb kom med sina kartor och visade och ritade upp för vandringsgruppen:
– Det lyser i ögonen på dem, säger Britt-Marie.

Flertalet olika möten har ägt rum utifrån olika teman, som till exempel kartmöten och planering av provvandringar. Dessutom har markägarmöten genomförts och då med fokus på de stora markägarna. Att lyfta deras perspektiv, hur de skulle vilja vara delaktiga eller vad de har att berätta har varit den röda tråden i dessa samtal.

Projektet hade två stora samarbeten med Högskolan i Kristianstad. Det första samarbetet var i en ”Imagineprocess” som resulterade i ett förslag om hur man kan attrahera unga och ovana vandrare. I det andra samarbetet coachades projektdeltagarna av en innovationsrådgivare när det gäller att tänka innovativt och nytt kring drift, underhåll och finansiering av leden.

Resultat
Överraskande nog fanns redan innan projektslutet ett beslut om att den första etappen av vandringsleden ska uppföras mellan Arkelstorp och Sibbhult. Hållbarhetstanken i projektet handlade om att återanvända redan befintliga leder, och det var under en sådan provvandring som idén uppstod.
– Anders Karlsson, samhällsbyggnadschefen i Östra Göinge kommun, är en fena på kartor, berättar Britt-Marie. När vi vandrat till Tågeröd säger Anders plötsligt att vi skulle kunna ta oss upp från Sibbhult eftersom vi inte var så långt därifrån. Då knyter vi ju samman med Skåneleden 1. Då testade vi det!

En publik slutrapport presenterar nuläge, samverkansmöjligheter och förslag till det fortsatta arbetet. Temat som föreslås för vandringsleden är Snapphanar, något som är unikt för vårt område. Man lyfter fram kultur och natur, ett samarbete med kyrkan och pilgrimsvandringar. Noder har valts ut för den kommande Snapphaneleden, till exempel aktiviteter, sevärdheter, gårdsbutiker, eldstäder, snapphaneplatser och toaletter.

När Britt-Marie tänker tillbaka på projektet gör hon det med glädje och tacksamhet. Det fanns ett oerhört engagemang från bygden och samverkan skapar i sig ringar på vattnet.
– På så sätt bygger du landsbygden, säger hon. Det kan aldrig komma ovanifrån att någon säger vad du ska göra utan det måste komma underifrån. Det finns en enorm kraft och tillsammans är vi starka.

Utöver detta ingick en fantastisk bonus i jobbet som projektledare, avslutar Britt-Marie:
– Jag fick 25 mil i benen!

PROJEKTFAKTA
Projektperiod:
2022-05-24 – 2023-12-21
Projektnamn: Förstudie Snapphaneleden Lag PH
Projektägare: Kristianstad kommun
Journalnummer: 2020-1899
Åtgärd och fond: Samarbetsprojekt inom Landsbygdsfonden
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

TOTALA GODKÄNDA UTGIFTER
Finansiering, stöd, Landsbygdsprogrammet 2014 –  2020: 209 807 kr.
Offentliga resurser, Hässleholms kommun, personal: 105 794 kr.
Summa faktiskt finansiering: 315 601 kr.

Ursprunglig projektbedömning:
Ansökan får bifall eftersom den bedömts av LAG och erhållit poäng över bifallsnivån. Förstudien överensstämmer med målen inom insatsområdet ”Ett hållbart och tillgängligt samhälle”. Insatsen bedöms som socialt hållbar, eftersom det är ett första steg till att få alla markägare och destinationsplatser att samverka för att få en mer levande landsbygd. Projektet är väl förankrat med fokus på samverkan och kommer att leda till ökat samarbete mellan ideella, företagare och offentliga. Snapphaneleden kommer att stärka hela Skåne nordosts platsvarumärke som naturturistdestination och som attraktiv boendemiljö. Ett hållbart förslag på en ny led med förbättrad infrastruktur för vandrare ska presenteras, som kopplar samman olika besöksmål ur ett natur- och kulturperspektiv. 

Dela: