Beviljade projekt

Arbetet med Hässleholms Kulturdagar 2024 är redan i full gång!

Bakgrund
Projektet hade sin utgångspunkt att skapa en mötesplats och en gemensam kulturarena för att uppmärksamma kulturens breda utbud i Hässleholms kommun och dess stora betydelse för människor. Efter pandemin upplevde flera arrangörer och producenter att det var svårt att komma tillbaka till de publik- och besökssiffror som fanns före restriktionerna.

Genom att i bred samverkan satsa på kulturdagar syftade projektet till att främja en bredare kultursyn och stärka så väl attraktionskraften som delaktigheten i det sociala och inkluderande samhället.

Aktiviteter
Under tre dagar i augusti år 2023 ägde Hässleholms Kulturdagar rum på olika arenor i stadskärnan och med Hässleholm Kulturhus och resurserna där som startpunkt. Projektet initierades av föreningslivet med företrädare för Hässleholms Teaterförening och Hässleholms Konstförening, men kom att inkludera flertalet andra aktörer så som andra föreningar, olika företag och tjänstemän inom kommunen. Utgångspunkten var att lyfta de olika föreningsområden inom kultursektorn som har återkommande evenemang och verksamheter i Hässleholm Kulturhus. Det handlade om teater, konst, dans, bibliotek, film och musik.

När kontakter etablerats och planeringsarbetet var i full gång kunde marknadsföringen inledas. En logotyp för evenemanget togs fram och en hemsida publicerades med information om projektet och dess program så att Hässleholms Kulturdagar kunde spridas genom samtliga media.

Totalt kom evenemanget att innehålla 53 olika arrangemang, från torsdag kväll till lördag kväll. Bland utbudet fanns Pavarottisångare, Malmö Opera, Jazzlegendarer, cirkus, workshop om dataspel och en kortfilmsfestival. Att centrumorganisationen HässleCity medverkade bidrog även till att stadskärnan fylldes med utbud av lokala handelsidkare som hade sina affärer, restauranger och kiosker eller matvagnar öppna under dagarna.

 

När evenemanget var genomfört följde en rad utvärderingsmöte i syfte att samla aktuella erfarenheter. Dessutom hölls en avslutande inspirationsdag med temat ”Kulturens värde”. Inbjudan skickades tull samtliga föreningar i Hässleholm men också till näringslivet, kommunens kulturanställda och politiker.

Resultat
Inspirationsdagen blev ett avslut för projektet och dess verksamhet under år 2023, men också startskottet för Hässleholms Kulturdagar 2024. En av målsättningen med projektet var att ha skapat och genomfört välbesökta dagar, och en titt i backspegeln visar att målet uppnåddes. Även om det är svårt att visa exakta siffror när det gäller besöksantalet så är åtgången av informationsmaterial och tablettaskar som delades ut en tydlig indikator. Hela 3 000 informationsblad delades ut och 500 tablettaskar – det innebär att allt producerat material också tog slut under kulturdagarna.

Ett annat mål var att säkerställa att utbudet hade både bredd och variation, och 53 olika arrangemang samt dess innehåll från dataspel till opera, från cirkuskonster till konstutställningar visar både tydligt och konkret att målsättningen uppfylldes.

Sist men inte minst var en målsättning att arbeta tillsammans och på bred front för att öka kulturområdets konkurrenskraft och skapa gemensamma rum med kulturen i centrum. Nya samverkansformer mellan föreningsliv, näringsliv och kommunen utvecklades under projektets gång och har blivit goda exempel att bära med sig inför framtida satsningar.

Nu är det beslutat att samma aktörer som var verksamma under kulturdagarna år 2023 också ska initiera och arbeta för att en ny kultursatsning i samma form ska kunna genomföras även i år. Arbetet är redan i fullgång och Hässleholms Kulturdagar 2024 kommer att gå av stapeln den sista helgen i september månad.

 

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2023-07-05 – 2024-05-30
Projektnamn: Hässleholms Kulturdagar 2023
Projektägare: Hässleholms Teaterförening
Journalnummer: 2023-1757
Åtgärd och fond: Genomförandeprojekt inom Landsbygdsfonden
Insatsområde: Ett hållbart och tillgängligt samhälle

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 393 139 kr.
Leader Lag PH: 196 611 kr.
Egen privat: 6 040 kr.
Totalt godkända utgifter: 595 790 kr.

Ursprunglig projektbedömning
Projektet är spännande, nytänkande, inkluderande och kan ses som ett startskott för återkommande kulturarrangemang i Hässleholms kommun där såväl ideella, offentliga och privata aktörer samverkar. Ett bra sätt att få igång kulturverksamheten efter pandemins härjningar. En värdefull insats som skapar mervärde för besökare/medborgare när flera parter samlar sina resurser till ett tillgängligt event med ett brett och attraktivt kulturutbud.

Dela: