Beviljade projekt

Syfte/idé med projektet är att ta fram en en ny innovativ stallskrapa. En ritning finns över denna och prototyper ska tas fram för testning samt planer för paketering och marknadsföring mm.

Målet med projektet är att ha tagit fram en färdig produkt, en ny uppdaterad stallskrapa, som kan börja tillverkas och säljas i stor skala efter projektets avslut. Man kommer i projektet att ta fram en 3D-print av skrapan först och utvärdera och testa denna. Ett pressverktyg kommer också att tas fram för framtagning och utvärdering av prototyper. Därefter kommer en plan för marknadsföringen av stallskrapan att arbetas fram och kontakter kommer att tas med ett antal referensgårdar. Efter avslutat projekt är det uppstart för produktionen av stallskrapan. Projektet kommer att gynna den breda allmänheten efter projektets avslut, när produktionen och försäljningen av stallskrapan påbörjas.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

LAG bedömer att innovationen kommer att vara till nytta för många inom branschen och det därför är viktigt och motiverat att stötta projektet i innovationsfasen. Denna nya innovativa produkt som kommer att tas fram, en ny stallskrapa,  kommer att  leda till en effektivisering av arbetet på kostallarna. Detta kommer att minska åtgången av ”strö” i kostallar. Produkten har utvecklats av en kvinna inom jordbrukssektorn, som ur ett jämställdhetsperspektiv också kan ses som positivt, då det ännu är en större andel män som är företagande i jordbrukssektorn.

 

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-02-16
Projektnamn: ”KRIPSET”
Sökande: Anna Kristina Irene Larsson
Journalnummer: 2020-2853
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande av insatsområdet Innovation, utveckling av nya produkter, processer eller tekniker. Ansökans syfte stämmer ryms inom den lokala utvecklingsstrategin genom att svara bl.a. emot att öka områdets konkurrenskraft (indikator antal nya produkter) och möjliggöra generationsväxling (diversifierings-projekt).
Insatsområde: Näringsliv och turism
Bedömning: Ansökan fick 300 poäng varav 45% från de insatsspecifika kriterierna 8avslagsnivår 250 p/20%).  Stöd har beviljats med 200 000 kr då det är ett innovationsprojekt, med 69,56% i stöd (maxbelopp 200 000 kr) då stödet söks av ett företag, som ensamt bär den ekonomiska vinningen av innovationen. Egen privat finansiering finansiering utgörs av 30,44% som är 87 540 kr.

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

 

Dela: