Aktiva projekt

Syfte/idé är att skapa en tydlig profil för Hässleholms Kommun som outdoor destination för att exponera utbudet, som ökar turismen och skapar nya affärsmöjligheter för företag på landsbygden.

Målet med projektet är att besöksnäringen hittat nya affärsmöjligheter tillsammans och skapat profileringspaket som motsvarar besökarens önskemål för att på så vis ökat sin årsomsättning med minst 5% under projekttiden.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: Genom att ta ett helhetsgrepp om outdoor som reseanledning av och i samarbete med besöksnäringen bidrar projektet till näringslivsutveckling samt till ett hållbart och tillgängligt samhälle. Den höga stödnivån motiveras av att projektet gagnar ett stort antal aktörer i området.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-09-14
Projektnamn: ”Hässleholm – Framtidens outdoor destination”
Sökande: Outdoor Hässleholm Ekonomisk förening
Journalnummer: 2021-2844
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande av projekt Näringsverksamhet (ej jordbruk, trädgård, rennäring, skog, förädling till livsmedel)/Besöksnäring och destinationsutveckling/övrigt/ Samarbeta, organisera, arrangera.
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom den lokala utvecklingsstrategin inom insatsområdet ett hållbart och tillgängligt samhälle genom målet ”Ökad demokrati genom tillgång till service” genom indikatorn Antal kommunikationslösningar, målet ”Utvecklade natur och kulturvärden” genom indikatorn Antal nya eller förbättrade besöksmål och målet ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom indikatorn Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 409 poäng vara  45,97 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
LAG har beslutat att prioritera ansökan.

Efter inkommen ansökan om ändring beslutade Jordbruksverket 230214 om ny budget:

Projektets utgifter:
2 991 501 kr.

Finansiering:
Projektstöd har beviljats från Landsbygdsprogrammet 2014–2020  1 373 500 kr  och Övriga offentliga stöd från Leader LAG PH (LAG-pott) 676 500 kr.  Projektet kan få totalt högst 2 050 000 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU. Övrig privat finansiering 941 501 kr.

Ursprungligt beslut som därmed blivit inaktuellt : Projektstöd 1 005 000 kr och Övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH (LAG-pott) 495 000 kr. Övrig privat finansiering 1 541 501 kr.

 

Dela: