Aktiva projekt

Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd.

Publicerades den 3 januari 2023

Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd.

Syftet med projektet är att anpassa Hästvedas boulebana enlig Svenska bouleförbundet rekommendationer av tävlingsboulebanor samt att ordna regnskydd att användas under tävlingar vid dåligt väder, och att göra platsen till en mötesplats.

Målet med projektet är att anpassa Boulebanan till 8 banor enligt Svenska bouleförbundet rekommendationer för tävlingar samt att skapa ett fungerande regnskydd.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet har bedömts enligt urvalskriterierna och fått tillräckligt många poäng för att prioriteras bifall. Ansökanhar en tydlig beskrivning av syftet och mål. Projektet upplevs som positivt och konkret i sin helhet. Den tillgängliga mötesplatsen i form av en anpassad boulebana
och byggnation av regnskydd ökar attraktiviteten i byn och skapar mervärde för området, lokalt och regionalt. Projektet kommer till gagn för många och kommer att bidra till att stärka och utveckla gemenskap och tillit i samhället.
Projektet kommer att bidra till mer aktivitet i byn, en mötesplats för alla och bra för Hästveda som samhälle. Projektet förbättrar en mötesplats för framförallt pensionärer och deras möjlighet att sporta bedöms att öka, men samtidigt med potential för att fler grupper att kunna ta del av mötesplatsen. Projektet kan skapa nya samarbetsformer med skolan. Aktiviteterna som kan utföras på mötesplatsen skapar förutsättning för förbättrad hälsa.
Regnskyddet tillför en tillgänglig rekreationsplats för de som vill stanna och fika under skyddet, samt fungera som ett skydd för de spelande när de måste pausa för ev regn. Insatsen ger också möjlighet anordna tävlingar på en bana
som uppfyller de mått som rekommenderas av Svenska bouleförbundet.

Projektfakta och bedömning:

LAGs beslutsdatum: 2022-06-22
Projektnamn: Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd
Sökande: Pro Hästveda
Journalnummer: 2022-1134
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande inom insatsområde 3. Hållbart och tillgängligt samhälle. Ansökans syfte stämmer ryms inom den lokala utvecklingsstrategin genom att bidra till målet ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom indikatorn ”Antal nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser” men även målet ”Nya samverkansformer” genom indikatorn ”Antal nätverk”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: 368 poäng, varav 40,76 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd från Jordbruksverket 325 101 kr och Övrigt offentligt stöd, LAG-pott: 160 125 kr

Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2022-08-18.

Dela: