Beviljade projekt

Förstudie Fontänhus Hässleholm

Projektägare Sveriges Fontänhus Riksförbund

Syftet med projektet var att få fram ett beslutsunderlag inför uppstart av ett Fontänhus i Hässleholm 2021-22, samt att en modell och metod för att starta fler fontänhus nationellt tas fram. Dessutom skull verktyg för spridning av metoden tas fram i form av en webutbildning. Att genomföra en förstudie, ansågs viktigt inför ett eventuellt genomförandeprojekt, då beslutsunderlaget som tas fram bedöms avgörande för nästa fas  och för att underlätta framtida implementeringar på fler orter i Sverige där arbetet i projektet i vårt område används som referensprojekt. 

Vad har genomförts i projektet?
En förstudie som gav ett beslutsunderlag för start av ett Fontänhus i Hässleholm
Metod och Modell för fer Fontähus i Sverige
Informations och förankring i Hässleholms kommun, samt övriga Sverige avseende etablering av Fontänhus
Start av en ideell förening Fontänhus Hässleholm

Skapade resultat är att en förankrad förstudie klar, en metod och modell är klar, en förening bildad i Hässleholm för start av Fontänhus  och en ansökan om finansiering av start av Fontänhus är inlämnad till Hässleholms kommun och Socialstyrelsen.

Projektets verksamhet fortsätter efter projektets slut genom att styrelsen för Fontänhus Hässleholm bearbeta kommunen ytterligare. På nationellt nivå används projektets resultat för att starta fler Fontänhus. Mest aktuellt är MittSkåne och Kristianstad.

Rekommendationer  till andra som vill genomföra liknande projekt är att använda den modell för metod som vi tagit fram i projektet.

Ansökan om slututbetalning skickades in till Jordbruksverket 30 december 2021 och slututbetalningen godkändes 16 augusti 2022.
Projektets totala utgifter 193 960 kr
Finansiering:
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 129 954 kr
Leader Lag PH 63 856 kr
Hässleholms kommun 150 kr
Summa faktisk finansiering 193 960

——————————————————————————————————————————————

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet handlar om att genomföra en förstudie inom vilket det skall tas fram färdiga beslutsunderlag (tillsammans med berörda parter) för att starta upp ett Fontänhus i Hässleholms kommun. Man skall dessutom arbeta fram en metod för att lättare kunna etablera Fontänhus i andra svenska kommuner, För detta skall man också skapa ett webbseminarium /en webbutbildning för angiven metod. Projektet gynnar i första skedet sökande och kommun inför en etablering av fontänhuset, men allmännyttan bedöms som bred då resultatet skapar ett beslutsunderlag som på sikt gynnarkommuninvånarna genom en ökad social hållbarhet för en utsatt målgrupp. Sökande är dessutom en ideell organisations som inte har någon ekonomisk vinning av projektet och därmed bedömer vi att projektet faller under Projektstöd.

Projektfakta och bedömning:

Projektet är en förstudie är viktig inför ett eventuellt genomförandeprojekt, detta då beslutsunderlaget som skall tas fram är avgörande för nästa fas. Dessutom skall en metod tas fram, för att underlätta framtida implementeringar på fler orter i Sverige där arbetet i vårt område kommer att bli ett referensprojekt. För att sprida metoden till övriga landet, skall en webutbildning tas fram och genomföras inom projektet.

Beslutsdatum: 2021-04-13
Projektnamn: ”Förstudie Fontänhus i Hässleholm
Sökande: Sveriges Fontänhus Riksförbund  Journalnummer: 2021-683
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – Delaktighet och integration i samhället
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom den lokala utvecklingsstrategin där målet är att utveckla metoder som stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och samhälle med indikatorerna ”antalet deltagare i utbildningar” men också ”nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 304 poäng vara  28,6 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  200 471 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör  155 kr samt Offentliga resurser 66 155 kr

LAG har beslutat att prioriterat ansökan till att stödnivån sätts till 100%.

 

Dela: