Beviljade projekt

HUS (Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell) beviljat av SJV

Publicerades den 23 september 2020

Projektägare Hässleholms kommun

Syfte/idé: Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm, då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringens nya mönster påverkar Hässleholms kommun, precis som överlag i Sverige och detta tillsammans med pandemin Covid-19.

Hässleholms kommun har tillsammans med HessleCity, företag i centrum samt fastighetsägare haft en dialog av att vitalisera och utveckla Hässleholms centrum som mötes- och handelsplats.  Tomma lokaler och minskade arbetstillfällen är några av de konsekvenser som har märkts av e-handeln och av stora köpcentrum. Med inspiration från processer i andra kommuner har en processplan för en Hässleholms BID (Business Improvement District som används för utveckling av städer,  landsbygd mm) har arbetats fram vilket ska leda fram till förbättringsåtgärder som kommer att leda till en ökad attraktivitet för Hässleholms stadskärna och Hässleholms kommun. För att motverka denna negativa trenden vill projektet förstärka en partsgemensam mobilisering för att vända utvecklingen med insatser mellan offentlig, privat och ideell sektor men gemensamma mål och en tydlig ansvarsfördelning som behöver formeras och utvecklas. deltagande i svenska stadskärnors BID-process kan bidra till att stärka och vidareutveckla samverkan mellan stadens aktörer samt med ökad attraktivitet tillsammans med tillväxtförutsättningar.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

BID-processen kommer att öka möjligheterna med att stärka Hässleholms stadskärna samt att öka Hässleholms kommuns attraktivitet samt tillväxtförutsättningar. Detta projektet uppfyller vad som formuleras i strategin för Leader LAG PH och de konkreta målen är kopplade till Landsbygdsfonden, med möjlig koppling till Regionalfondens mål.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-06-16
Projektnamn: HUS, Hässleholms kommun i samverkan
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2020-2065
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Ansökans syfte som stämmer väl överens med Delaktighet och integration i lokalsamhället
Insatsområde: Delaktighet och integration med att stärka relationerna stad och land, öka attraktionskraften mm
Bedömning: Ansökan fick 380 poäng vara 37,4  % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 753 018kr i projektstöd och med 289 832 kr från övriga offentliga resurser och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör 81 058 kr.

 

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

Dela: