Nyheter

Hässleholm – Framtidens outdoor destination

Publicerades den 14 oktober 2021

Syfte/idé är att skapa en tydlig profil för Hässleholms Kommun som outdoor destination för att exponera utbudet, som ökar turismen och skapar nya affärsmöjligheter för företag på landsbygden.

Målet med projektet är att besöksnäringen hittat nya affärsmöjligheter tillsammans och skapat profileringspaket som motsvarar besökarens önskemål för att på så vis ökat sin årsomsättning med minst 5% under projekttiden.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: Genom att ta ett helhetsgrepp om outdoor som reseanledning av och i samarbete med besöksnäringen bidrar projektet till näringslivsutveckling samt till ett hållbart och tillgängligt samhälle. Den höga stödnivån
motiveras av att projektet gagnar ett stort antal aktörer i området.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-09-14
Projektnamn: ”Hässleholm – Framtidens outdoor destination”
Sökande: Outdoor Hässleholm Ekonomisk förening
Journalnummer: 2021-2844
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande av projekt Näringsverksamhet (ej jordbruk, trädgård, rennäring, skog, förädling till livsmedel)/Besöksnäring och destinationsutveckling/övrigt/ Samarbeta, organisera, arrangera.
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom den lokala utvecklingsstrategin inom insatsområdet ett hållbart och tillgängligt samhälle genom målet ”Ökad demokrati genom tillgång till service” genom indikatorn Antal kommunikationslösningar, målet ”Utvecklade natur och kulturvärden” genom indikatorn Antal nya eller förbättrade besöksmål och målet ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom indikatorn Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 409 poäng vara  45,97 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  1 005 000 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (LAG-pott) utgör  495 000 kr.
Övrig privat finansiering 1 541 501 kr.

LAG har beslutat att prioritera ansökan till att stödnivån sätts till 49,31% och inväntar beslut från Jordbruksverket.

Dela: