Aktiva projekt


Bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbete och samverkansformer mellan föreningar, näringsliv och andra aktörer, som leder till effektivare och smartare lösningar med större utbud och aktiviteter. Projektets syfte är också att ha bidragit till ökad tillväxt och framtidstro samt ökad samverkan och förståelse mellan de olika aktörerna.

Målet med projektet är att tillsammans utarbetat en hållbar utvecklingsplan med tydliga arbetsmetoder för ett fortsatt långsiktigt samarbete i Tyringe gamla kommun.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Ansökan får bifall eftersom den bedömts av LAG och erhållit poäng över bifallsnivån. Projektet överensstämmer medmålen inom insatsområdet 3. Ett hållbart och tillgängligt samhälle. Projektet visar tydligt på behov av samordnade insatser för att lyfta samhället och omgivande landsbygd i en av de forna kommunerna utanför centralorten. Det behövs en lokal mobilisering och en strategisk uthållighet utifrån identifierade möjligheter och utmaningar.

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAGs beslutsdatum: 2022-08-23
Projektnamn: Framtidens landsbygdsutveckling i Tyringe gamla kommun
Projektägare: Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse
Journalnummer: 2022-1863
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande. Ansökans inriktning överensstämmer väl med målen inom insatsområdet 3. Hållbart och tillgängligt samhälle bla ”Nya samverkansformer”, ”Utvecklade natur och kulturvärden” och ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom att bla bidra till indikatorerna antal ”Nya nätverk”, ”Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”, ”Kulturprojekt”, ”Antal servicelösningar” och ”Nya eller förbättrade besöksmål”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: 326 poäng, varav 46,01 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd Jordbruksverket 500 927 kr är 67 % andel av det offentliga stödet, vilket är 37, 17 % av den totala finansieringen. Övrigt offentligt stöd från LAG Leader LAG PH 246 725 är 33 % andel av det offentliga stödet, vilket är 18, 31 % av den totala finansieringen.
Egen privat finansiering Sparbanksstiftelsen 600 000 kr vilket är 44.52 % av den totala finansieringen. .

 

Dela: