Beviljade projekt

Nytt projekt ska skapa en permanent utställning i Perstorp!

Publicerades den 12 december 2023

Tillgång till bokskog är en del av Perstorps företagshistoria

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ge en tillbakablick på industri och företagande i Perstorp och visa goda förebilder på vad som byggt upp samhället för att stimulera till entreprenörskap och företagande bland kommunens invånare och även riktat till yngre människor.Målet med projektet är att ta fram en utställning om ortens företag från dåtid och nutid, som är fysisk, mobil och digital.

Aktiviteter
Projektet består i att forma arbetsgrupper och identifiera intressanta företag, ta fram underlag och utställningsmaterial, ta fram film och utrustning till filmvisning, installera belysning, installera utställning, ta fram en digital version av utställningen, ta fram hemsida och invigning och marknadsföring.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått över avslagsnivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet Ett hållbart och tillgängligt samhälle, samt bidrar till indikatorerna.
Ett lokalt innovativt initiativ som sätter ljus över Perstorps företagarhistoria genom att belysa historiken kring företagandets betydelse för ortens utveckling. Ett projekt som kan ge positiva effekter genom att tillhandahålla inspiration för framtiden, nya idéer och mer lokal företagsamhet samt entreprenörskap.

 

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2023-10-24
Projektnamn: Utställning – Företag och företagare i Perstorp
Projektägare: Perstorps Hembygdsförening
Journalnummer: 2023-2834
Åtgärd och fond: Genomförandeprojekt genom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: 316 poäng, varav 24,68 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd:
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 272 817 kr.
Leader Lag PH: 140 543 kr.
Totalt beviljat belopp: 413 350 kr.

 

Observera att projektet är prioriterat av LAG, och 
Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2023-12-11

 

Dela: