Nyheter

”Attraktivare Vinslöv” beviljat av SJV!

Publicerades den 2 november 2020

Syfte/idé: Projektet handlar om att skapa ett antal arkitektritade skissförslag på förbättrade mötesplatser i Vinslöv.

Efter att ha deltagit i Leader projektet ”Mer attraktiva orter” i Hässleholm bestämde sig en arbetsgrupp som bildades i det projektet i Vinslöv, för att börja arbeta med genomförandet av några av de åtgärder som det i förstudien som påvisades på, hur det skulle kunna göra  Vinslöv mer attraktivt och mer uppskattat av invånare, verksamma på orten och tillresande  Syftet är därefter att förankra de föreslagna ritningarna hos såväl invånare som myndigheter och att i separata projekt sedan påbörja arbetet med att ändra enligt de förslag som förankrats.En arbetsgrupp kommer utifrån tidigare önskemål framförda av invånare, i samverkan med en arkitekt att ta fram förslag på förbättringar. Ändringarna kommer att öka attraktionskraften och förhoppningsvis skapa tillväxt för de som är verksamma på orten Projektet kommer att genomföras i olika steg.

Denna arbetsgrupp kommer att tillsättas med en projektledare som har till uppdrag att ta fram och sammanställa invånarnas önskemål inför utarbetandet av skissförslagen. Detta kommer att leda en ökad inkludering och delaktighet hos de boende i Vinslöv, samt bidra till en ökad attraktion för den breda allmänheten. Projektet syftar till att vidareutveckla orten, genom att som första steg, ta fram ett antal arkitektskissade förslag på förbättringar av tre centrala och viktiga mötesplatser samt en ny. Detta kommer att vara ett betydelsefullt underlag vid ett senare genomförandeprojekt.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

LAG har efter utredning funnit att projektet är väl-dokumenterat med en tydlig beskrivning av syfte och mål i projektansökan. Detta projektet uppfyller vad som formuleras i strategin för Leader LAG PH och de konkreta målen är kopplade till Landsbygdsfonden, med möjlig koppling till Regionalfondens mål. Projektets poäng överskrider avslagsnivån och bör utifrån detta prioriteras. Vid ett bifall från Jordbruksverket kommer projektet att leverera flera väsentliga mål inom fondens inriktning. Projektet har poängbedömts och alla villkor är uppfyllda för att det ska kunna prioriteras.

 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-10-01
Projektnamn: ”Attraktivare Vinslöv”
Sökande: Företagarna i Vinslöv
Journalnummer: 2020-2564
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande: delaktighet och integration.
Ansökans syfte som stämmer väl överens med Delaktighet och integration i lokalsamhället
Insatsområde: Delaktighet och integration med att ”Byutvecklingsplaner” med antalet nya eller förbättrade mötesplatser mm
Bedömning: Ansökan fick 287 poäng vara 21,3 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 80 400 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör 39 600 kr.

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

Dela: