Beviljade projekt

2019-11-07 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt – Kompetens

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt förenkla administrationen och stimulera de som vill söka mindre projekt inom området

Projektet skall leda till kompetensutveckling av befintliga medarbetare eller personal inför en anställning.
Utbildningen skal leda till att deltagaren antingen får en anställning, en medarbetare får förbättrade arbetsvillkor eller nya arbetsuppgifter eller att någon som helt saknar utbildning kan få en utbildning för att förbättra sin arbetsmarknadssituation. Resultatet kan därmed även få effekter i socialfonden och regionalfonden då folk i utanförskap kan erbjudas möjlighet till arbete efter kompetenshöjande insatser och då entreprenörskapet stärks hos de som får kompetensutvecklad personal.
I Leader LAG PHs strategi prioriterar vi mål för långsiktig och hållbar utveckling. Ekonomisk hållbarhet innehar en väl fungerande arbetsmarknad med tillgång till kompetent arbetskraft.

Leader LAG PH vill stärka den enskildes möjlighet att komma in i arbetslivet utifrån sin förmåga. Utbildningsnivån behöver ökas. Den enskildes möjligheter till arbete behöver stärkas.

Leader LAG PH vill öka anställbarheten genom behovsanpassade åtgärder tillsammans med företag och ideella föreningar.

Vi vill att insatserna ska bidra till att öka möjligheterna till arbete, utbildning och delaktighet.

Genom att LAG PH driver ett paraplyprojekt får föreningar och företag i området ett lättare sätt att söka medel till åtgärdar som höjer deras medarbetares och medlemmars kompetens.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-07
Beviljat stöd: 399 408 kronor
Projektnamn: PARAPLY – Kompetens
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2019-3016
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället.
Bedömning: Ansökan fick 322 poäng vara 28,9 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: