Nyheter

”Mötesplats Torsjö” Tyringe Skyttegille prioriterat av LAG

Publicerades den 28 maj 2021

Syfte/idé är att projektet planerar att  renovera och tillgänglighetsanpassa en befintlig mötesplats. Den förbättrade mötesplatsen får därigenom en utökad potential och stärker den sociala hållbarheten för föreningen och också för den breda allmänheten.

Målet med projektet är att utveckla och förbättra en befintlig mötesplats, genom renovering och tillgänglighetsanpassning. På detta sätt vill man öppna upp för nya aktiviteter och verksamheter i lokalerna vilket skapar fler möjligheter ur ett föreningslivsperspektiv, både lokalt och för tillresande besökare. Man vill utveckla mötesplatsen och öka mötesplatsen attraktivitet, genom att också bjuda in näringslivet och genom tillgänglighetsanpassningen av lokalerna, öppnar man upp för en betydligt bredare besöksgrupp. Även utemiljön är attraktiv och tillgänglig för möten under den varmare delen av året.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering: Leader LAG PH har gått igenom ansökningen och funnit att den möter fondens inriktning såväl som den lokala strategins mål. Projektet syftar till att renovera samt tillgänglighetsanpassa en befintlig mötesplats. I projektansökan nämns kök, fönsterbyte och elinstallation som väsentligt. Den förbättrade mötesplatsen får därigenom en utökad potential tex som mässlokaler, vid läger-övernattning, för tillfälliga arbetsplatser, vid bröllop och fester. Tillgängligheten är en väsentlig parameter som också tillgodoses genom en handikapp-ramp och nya mer an-passade golvytor. En hjärtstartare kommer också att installeras för ökad trygghet. Utifrån de underlag som lagts fram för beredningen beslutar LAG att bifalla prioritering av ansökan och att stödnivån skall sättas till 100% då främjandet av mötesplatser är av största vikt för att skapa hållbarhet på landsbygden.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-04-13
Projektnamn: ”Mötesplats Torsjö”
Sökande: Tyringe Skyttegille
Journalnummer: 2020- 3407
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande av projekt orts/bygdeutveckling/samlingslokaler/övriga lokaler/investeringar.
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom den lokala utvecklingsstrategin inom insatsområdet ett hållbart och tillgängligt samhälle med indikatorerna ”fler mötesplatser skapas eller förbättras” och ”nya eller förbättrade fysiska eller virituella mötesplatser”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 318 poäng vara  28,93 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  727 084 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör  239 938 kr.

LAG har beslutat att prioriterat ansökan till att stödnivån sätts till 100% och inväntar beslut från Jordbruksverket.

Dela: