Beviljade projekt

Mer attraktiva orter i Hässleholms Kommun

Publicerades den 12 november 2019

2019-11-12 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Mer attraktiva orter i Hässleholm.

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom nätverkande ta fram byutvecklingsplaner för att höja attraktionskraften på de deltagande orterna och att ge dem möjlighet till en bibehållen eller utökad servicenivå.

Leader LAG PH avser att genomföra projektet gemensamt med representanter från 7 orter i huvudsak stationssamhällen i Hässleholms kommun. Tyringe, Vinslöv, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Ballingslöv är orterna som avses. Projektet vill stärka samverkan på respektive tätort och mellan tätorterna och därmed förutsättningarna för att tillsammans skapa tillväxt och gör dem mer attraktiva för boende, verksamma och besökare. Genom att stärka de enskilda orterna och dela med sig av det material som tas fram kommer vi också att bidra till att utveckla hela kommunen i en gemensam anda. Utifrån insamlade underlag skall vi hitta minsta gemensamma nämnare för att orter på landsbygden skall leva och blomstra och finna en gemensam målbild för hur attraktiva orter skall se ut i framtiden. Vi vill göra ett förslag till gemensamma grunder i en byutvecklingsplan som sedan kan anpassas ytterligare utifrån respektive orts specifika förutsättningar. Vi vill genom projektet stärka samverkan på respektive ort och mellan orterna och därmed också förutsättningarna för att skapa attraktivare orter för boende verksamma och besökande.

Det handlar om att skapa samverkansformer mellan medborgare, den ideella, privata och den offentliga sektorn och att hjälpas åt med att skapa en vi-känsla där alla hjälps åt att skapa levande orter och en attraktiv kommun att bo och verka i. Projektets genomförs i Landsbygdsfonden men kan få synergieffekter i Regionalfonden (stärkt entreprenörskap) och kanske också i Socialfonden (antal deltagare i sysselsättning) då projektet syftar till att med ett helhetsgrepp skapa en hållbar ekonomisk och social utveckling på landsbygden.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet kommer att leda till att alla deltagande orter kommer att ha fått en grundläggande byutvecklingsplan att arbeta vidare ifrån i ett genomförandeprojekt. Projektet kommer inte bara att stärka de enskilda orterna utan kommer också att utveckla hela Hässleholms kommun i en gemensam anda.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-11-12
Beviljat stöd: 495 950 kronor
Projektnamn: MER ATTRAKTIVA ORTER i Hässleholms kommun
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2018-4129
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: Ansökan fick 304 poäng vara 33% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

 

Dela: