Nyheter

Förstudie Fontänhus Hässleholm prioriterat av LAG

Publicerades den 28 maj 2021

Syfte/idé är att projektet är att genomföra en förstudie, som är viktig inför ett eventuellt genomförandeprojekt, detta då beslutsunderlaget som skall tas fram är avgörande för nästa fas. Dessutom skall en metod tas fram, för att underlätta framtida implementeringar på fler orter i Sverige där arbetet i vårt område kommer
att bli ett referensprojekt. För att sprida metoden till övriga landet, skall en webutbildning tas fram och genomföras inom projektet.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet handlar om att genomföra en förstudie inom vilket det skall tas fram färdiga beslutsunderlag (tillsammans med berörda parter) för att
starta upp ett Fontänhus i Hässleholms kommun. Man skall dessutom arbeta fram en metod för att lättare kunna etablera Fontänhus i andra svenska kommuner, För detta
skall man också skapa ett webbseminarium /en webbutbildning för angiven metod. Projektet gynnar i första skedet sökande och kommun inför en etablering av
fontänhuset, men allmännyttan bedöms som bred då resultatet skapar ett beslutsunderlag som på sikt gynnarkommuninvånarna genom en ökad social hållbarhet för en
utsatt målgrupp. Sökande är dessutom en ideell organisations som inte har någon ekonomisk vinning av projektet och därmed bedömer vi att projektet faller under
Projektstöd.

Projektfakta och bedömning:

Projektet är en förstudie är viktig inför ett eventuellt genomförandeprojekt, detta då beslutsunderlaget som skall
tas fram är avgörande för nästa fas. Dessutom skall en metod tas fram, för att underlätta framtida implementeringar på fler orter i Sverige där
arbetet i vårt område kommer att bli ett referensprojekt. För att sprida metoden till övriga landet, skall en webutbildning tas fram och genomföras inom projektet.

Beslutsdatum: 2021-04-13
Projektnamn: ”Förstudie Fontänhus i Hässleholm
Sökande: Sveriges Fontänhus Riksförbund  Journalnummer: 2021-683
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – Delaktighet och integration i samhället
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom den lokala utvecklingsstrategin där målet är att utveckla metoder som stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och samhälle med indikatorerna ”antalet deltagare i utbildningar” men också ”nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 304 poäng vara  28,6 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  200 471 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör  155 kr samt Offentliga resurser 66 155 kr

LAG har beslutat att prioriterat ansökan till att stödnivån sätts till 100% och inväntar beslut från Jordbruksverket.

 

Dela: