Beviljade projekt

”Radiostyrd bilsport för alla” – beviljat av SJV

Publicerades den 25 mars 2021

Syfte/idé är att anpassa en anläggning för personer med rörelsefunktionsnedsättning, genom att bygga en ramp till förarställning, anskaffa en toalettmodul för den med med rörelsehinder och dessutom anpassa ”mek-områden”, parkering och andra ytor/platser inom anläggningen.

Projektet ”Radiostyrd bilsport för alla” gynnar den breda allmänheten, genom att tillgängliggöra mötesplatsen för alla som har intresse av radiostyrd bilsport, som sysslar med radiostyrda bilar på bana eller på Off-road. Projektet önskar genom detta ansökning förändra och anpassa den befintliga verksamheten, för att kunna öppna upp för att kunna inkludera alla som vill delta i denna formen av radiostyrd motorsport. ALLA ska ha möjlighet att kunna utvecklas och få ut det mesta av körningen. I projektet är det tillgänglighet och den sociala hållbarheten som är den väsentliga. I projektet skapas en positiv social gemenskap mellan människor ifrån olika ”samhällsgrupperingar” där alla ska ha möjlighet att inkluderas  i och med tillgänglighetsanpassningarna, med ett direkt fokus på att kunna skapa en tillgänglig  och en socialt hållbar mötesplats. För att detta ska bli möjligt kommer an anslutning av en handkappramp att ske, anpassningar av förarställning och ett s.k.. ”mekområde”, markanpassning genom bl.a. plattläggning och anläggandet av en funktionsanpassad toalettmodul. Genom projektet skapas en funktionsanpassad motorsportsanläggning som är öppen för alla som vill köra och det kommer att genomföras en ”prova på dag” för de som har funktionsvariationer.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet syftar till att tillgängliggöra mötesplatsen, genom att skapa en funktionsanpassad motorsportsanläggning som är öppen för alla. Genom detta projekt tillgängliggörs mötesplatsen för de som är motorintresserade och stärker den social hållbarheten oavsett bakgrund eller förutsättningar. LAG vill prioritera ansökan, då främjandet av tillgänglighet är av största vikt, för att kunna skapa hållbarhet på landsbygden vilket i sin tur kommer att gynna den breda allmänheten i många avseenden.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-02-16
Projektnamn: ”Radiostyrd bilsport för alla”
Sökande: RC Buggy Club
Journalnummer: 2020- 3185
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Ansökans syfte som stämmer väl överens inom Idrott/Motor/Övrigt med bl.a. indikatorn ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” och ”Antalet nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”.
Insatsområde: Delaktighet och Integration
Bedömning: Ansökan fick 326 poäng vara  46,0 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 403 668 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör  58 822 kr

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

Dela: