Beviljade projekt

”Digital informationstavla i Hästveda” – beviljat av SJV!

Publicerades den 9 april 2021

Syfte/idé är att projektet planerar att uppföra och driftsätta en LED-skärm/digital informationstavla (obs. endast ett exempel som visas på bilden) på en mycket visuell plats vid järnvägsstationen i Hästveda. Denna informationstavla kommer bl.a. att innehålla en evenemangskalender över ortens/bygdens aktiviteter, samt övrig angelägen samhällsinformation

Målet med projektet är en uppförd digitalt LED-skärm/digital informationstavla i Hästveda, på en visuell plats vid järnvägsstation. I detta projekt är det fokus på samverkan med ett antal aktörer som  kommunen, förtagare/näringslivet i Hästveda och Svenska kyrkan m fl. En utbildning kommer också att genomföras, för de som ska ansvara för framtida uppdateringarna av skärmen. Ett antal parallella arbetsmöten kommer att vara pågående under och inför uppförandet av skärmen. Efter detta projektet är genomfört kommer det via en invigning ske en s.k.. ”överräckning” till kommunen. Projektet gynnar den breda allmänheten då information (tydligt och korrekt) är en viktig del i hur människor känner sig delaktiga! LED-skärmen som projektet syftar till anses därmed fylla en viktig funktion.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet med en LED-skärm i Hästveda, syftar till att kunna fylla en viktig funktion. Genom att kunna erbjuda samhällsviktig information och korrekt sådan, med utbud i form av engagemang och aktiviteter ökar invånarnas delaktighet, som är en väsentlig del i människors vardag, Det kan komma att leda till ökad kunskap samt bidra till att fler deltar i det utbud som finns med och som erbjuds. Det kan också bidra till fler dags-besökare. Projektet baserar sig dessutom på den byutvecklingsplan, som har tagits fram i ett av våra tidigare Leader projekt, vilket visar tydligt på att det är väl förankrat ibland invånarna.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum: 2021-02-16
Projektnamn: ”Digital informationstavla i Hästveda”
Sökande: Hästveda intresseförening
Journalnummer: 2020- 2568
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande av projekt orts/bygdeutveckling/övrig service/investering.
Ansökans syfte som stämmer väl överens med indikatorerna ”antal kommunikationslösningar”, ”ökad demokrati genom tillgång till service” och ”nya samverkansformer – nya nätverk”
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 286 poäng vara  38,46 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med  281 456 kr i projektstöd och den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten) utgör  138 628 kr.

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

Dela: