Ansökan

ansokan-leader

Ansökan görs elektroniskt med e-legitimation. En ansökan innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektplan och budget. I vissa fall krävs även underlag i form av tillstånd, offerter mm. Verksamhetskontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.

Ansökan fungerar som underlag för beslut och ligger till grund för stödberättigade kostnader under projektet. I projektplanen framgår projektets namn, kortfattad idé, bakgrund och nulägesbeskrivning, syfte, mål, målgrupper, aktiviteter, tidsplan, projektorganisation samt hur projektet ska utvärderas.

Ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling görs i två steg. I steg 1 besvaras ett fåtal frågor innan ansökan skickas till verksamhetskontoret. Steg 2 görs efter kontakt med och rådgivning av verksamhetskontoret. I steg 2 anges vilken fond man söker pengar ur samt detaljerad information om projektets inriktning.

E-ansökan kräver att man loggar in med personnummer vilket betyder att en person gör ansökan i eget namn. Stödet inom lokalt ledd utveckling går inte att söka för privatpersoner. Det innebär att du måste ha fullmakt från den organisation du representerar.

För att kunna erhålla stöd måste er idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för Leader LAG PH. Den hittar du här

Strategi Leader LAG PH godkänd 2016-03-22
Guide till insatsområden och indikatorer
Gå till ansökan/mina sidor Jordbruksverket
Budgetmall projektstöd
Mer information om fullmakter hittar du här

En fullständig ansökan ska vara Leaderkontoret tillhanda sex veckor innan LAGs beslutsmöten.

Planerade LAG-möten under 2023:

12 december

 

 

 

Dela: