Aktiva projekt

Vild mat: för djur, människa och hållbarhet – en förstudie av struktur, potential och begränsningar

Publicerades den 3 januari 2023

Vild mat: för djur, människa och hållbarhet – en förstudie av struktur, potential och begränsningar

Syftet med projektet är att belysa problem och möjligheter med vild mat för att skapa ett bra underlag för vidare arbete med att popularisera, organisera och profilera den vilda maten som en viktig och långsiktigt hållbar del av Skånes – Sveriges livsmedelsförsörjning.

Målet med projektet är en rapport över resultatet av förstudien.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

LAG gör bedömningen att förstudien är av sådan art att den skulle gynna fondens inriktning på flera sätt. Dels skapas nya nätverk, dels bedömer LAG att projektet är att betrakta som ett miljöprojekt då det på sikt handlar om en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Större delar av det vilda skulle nå fler konsumenter och det skulle på sikt också kunna innebära att t. ex. vildsvin som är mer ”klimatsmart” än uppfödda slaktsvin ger minskad belastning på miljön.

Projektfakta och bedömning:

LAGs beslutsdatum: 2021-06-10
Projektnamn: Vild mat: för djur, människa och hållbarhet – en förstudie av struktur, potential och begränsningar
Sökande: Peter Hillve
Journalnummer: 2021-2434
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande inom insatsområde Delaktighet och integration i samhället. Ansökans syfte och mål faller inom Landsbygdsfonden – hållbart och tillgängligt samhälle där den dels matchar målet Utvecklade natur och kulturvärden då det är att klassas som miljöprojekt men också då det stärker nya samverkansformer genom nya nätverk.
Insatsområde: Delaktighet och integration i samhället
Bedömning: 259 poäng, varav 23,9 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd från Jordbruksverket 134 000 kr och Övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH 66 000 kr.

Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2021-12-14.

Dela: