Aktiva projekt

INK – Ignaberga natur och kultur

Syftet med projektet är att öka kännedomen om byarna Tykarp, Ignaberga och Gulastorp med omnejd. Detta skall ske genom att uppmärksamma det rika kulturarv, de välbevarade kulturmiljöer och den vackra natur som finns i området och tillgängliggöra det för allmänheten och särskilt för grupper som tidigare exkluderats genom information på flera språk, temautställningar, tillgänglighetsanpassning av promenadslinga samt på sikt införliva denna i de vandringslederna som finns (och planeras) i området.

Målet med projektet är att ha färdigställt en utställningslokal och en tillgänglighetsanpassad promenadslinga med rast- och fikaplatser samt upprättat informationsskyltar och folder om särskilt intressanta platser med information som tagits fram genom studiecirklar.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet Ett hållbart och tillgängligt samhälle. Det är ett väl genomarbetat projekt där sökande har sett till helheten, med tydliga beskrivningar av mål och indikatorer. Projektet är väl förankrat med bred samverkan mellan grupper och intressen som i ett genomförande bidrar till att stärka och utveckla lokal gemenskap med viktiga ideella inslag, identitet samt utvecklingskraft. Projektet visar en tydlig utveckling inom landsbygden och har ett förväntat långsiktigt mål som gynnar allmänheten genom att projektet öppnar upp för nya samarbeten, stärker bygden, företagen och invånarna. Insatsen rustar upp outnyttjade lokaler, skapar och tillvaratar kompetens genom ökad kännedom om det kulturhistoriska arvet. Projektet skapar större möjligheter för besökare genom att uppmärksamma och tillgängliggöra ett nytt naturområde och besöksmål.

Projektfakta och bedömning:

LAGs beslutsdatum: 2022-06-14
Projektnamn: INK – Ignaberga natur och kultur
Sökande: Hässleholms Församling
Journalnummer: 2022-1282
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande inom insatsområde 3. Hållbart och tillgängligt samhälle. Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med målen inom insatsområde 3 Hållbart och
tillgängligt samhälle bla ”Nya samverkansformer”, ”Utvecklade natur och kulturvärden” och ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom att bla bidra till indikatorerna antal ”Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”, ”Kulturprojekt”, ”Antal servicelösningar” och ”Nya eller förbättrade besöksmål”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: 444 poäng, varav 43,69 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd från Jordbruksverket 909 638 kr och Övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH 448 030 kr.

Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2022-11-10.

Dela: