Beviljade projekt

Multilevel Tillgängliga äventyr

Publicerades den 8 november 2018

Projektägare: Climat AB

Syftet med projektet är att uppfylla behovet så att alla på lika villkor, oavsett funktionshinder, ska kunna uppleva rörlighet och äventyr i unik natur och skogsmiljö. Projektet ska även locka fler besökare till området.

Målet med projektet är att uppföra och etablera en handikappanpassad besöksanläggning bestående av en höghöjdsbana med åtta hinderbanor och en 28m lång zipline ner till marken samt ett klätterträd i Sandåkra.

LAG prioriterade med motiveringen att projektet kommer att skapa en varsam, uthållig och tillgänglig anläggning med ytterst liten miljöpåverkan.. Projektet vill uppfylla behovet av att alla på liknande villkor ska uppleva rörlighet och äventyr. Projektet kommer även att ge ett positivt tillskott till besöksnäring och övrigt näringsliv i området. 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (SJV): 2018-10-31
Beviljat stöd: 163 155 kronor
Projektnamn: Multilevel Tillgängliga Äventyr
Sökande: Climat AB
Journalnummer: 2017-4372
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden och gynnar flera parter.
Insatsområde: Näringsliv inkl. turism.
Bedömning: Ansökan fick 298 poäng vara 35,2% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

Dela: