Beviljade projekt

Fjorgyn – ändringsansökan bifallen av SJV!

Publicerades den 24 augusti 2020

Ändringsansökan inkommen

Projektägare: Fjorgyn Ekonomiska Förening

Sökande ansöker om revidering av mål och budget med anledning av ett mindre antal deltagare än förväntat (och därmed en förändring i aktiviteter) till följd av omstruktureringar hos AF/Försäkringskassa och den påverka Corona pandemin inneburit.

LAG prioriterade ändringsansökan med följande motivering:

LAG beslutar priritera ändringsansökan då projektets mål dragits ned till en sådan nivå att reducerad budget krävs för att vara rimlig i förhållande till vad projektet levererar/utför.
Om beslutet bifalls av Jordbruksverket innebär det en ungefärlig halvering av tidigare beslutat stöd. Nytt stöd blir istället  1 701 029 kronor.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-06-16
Projektnamn: Fjorgyn
Sökande: Fjorgyn Ekonomiska förening
Journalnummer: 2018-429

Jordbruksverket har fattat det formella myndighetsbeslutet!

Dela: